Menu

Naaste van een slachtoffer
Het Schadefonds geeft al uitkeringen aan nabestaanden van slachtoffers die door een geweldsmisdrijf of dood door schulddelict zijn overleden. Vanaf 1 januari 2019 is het Schadefonds er ook voor naasten van slachtoffers van geweldsmisdrijven die het geweld hebben overleefd, maar met ‘ernstig en blijvend letsel’ verder moeten leven. Deze naasten kunnen een aanvraag indienen voor een uitkering als het geweldsmisdrijf op of na 1 januari 2019 plaatsvond. De uitkering voor deze doelgroep is een vast eenmalig bedrag van €5.000.

Getuige van een geweldsmisdrijf
Het was al mogelijk om als waarnemer een uitkering te krijgen van het Schadefonds voor psychisch letsel. Dit gold alleen voor de (geregistreerd) partner, kind, ouder, broer of zus van het slachtoffer die getuige was van het geweldsmisdrijf. Vanaf 1 januari 2019 is het voor iedereen mogelijk om een uitkering te krijgen als waarnemer. Het is dus niet meer van belang dat het slachtoffer een naaste is. Het slachtoffer hoeft zelfs geen bekende te zijn.

Waarnemers krijgen een uitkering als zij ernstig psychisch letsel opliepen doordat zij getuige waren van een geweldsmisdrijf of doordat zij het slachtoffer onverwachts aantroffen op de plek waar het misdrijf plaatsvond. Het ernstig psychisch letsel moet wel zijn vastgesteld door een therapeut met BIG-registratie of NIP-dienstmerk.

Nieuwe opzet
De indeling van de beleidsbundel is ook aangepast. De vier doelgroepen zijn het uitgangspunt: slachtoffers, nabestaanden van geweldsslachtoffers, nabestaanden van dood door schuldslachtoffers en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel. Per doelgroep wordt uiteengezet hoe de aanvraag wordt beoordeeld. Hierna volgt de toelichting op de overige wettelijke criteria en de wijze waarop het Schadefonds de hoogte van de uitkering bepaalt. Tot slot volgt een beschrijving van de diverse procedures en enkele overige zaken.

Welke beleidsbundel en letsellijst geldt bij een aanvraag?
De nieuwe beleidsbundel en letsellijst is van toepassing op aanvragen die op of na 1 januari 2019 worden ingediend, ongeacht de misdrijfdatum. De indieningsdatum van de aanvraag is dus leidend voor welke beleidsbundel en welke letsellijst van toepassing is bij de beoordeling van die aanvraag. In sommige gevallen is de nieuwe beleidsbundel en de letsellijst gunstiger voor een aanvraag die is ingediend vóór 1 januari 2019. In dat geval kijken we wel naar de nieuwe versie bij het nemen van de beslissing op de aanvraag. Zo ondervindt een aanvrager nooit nadeel van het feit dat er een nieuwe versie is verschenen.

In bezwaarzaken kijken we naar de beleidsbundel en letsellijst die geldig zijn op het moment van het nemen van de beslissing op bezwaar. Als de eerdere versie gunstiger uitvalt voor de aanvrager, gaan we uit van die versie.

We hopen dat de nieuwe versie van de beleidsbundel door de indeling per doelgroep overzichtelijker is en daardoor gebruiksvriendelijker.