Menu

Veelgestelde vragen

Nieuwe Wet seksuele misdrijven

 • Nieuwe Wet seksuele misdrijven
  • Wat betekent de nieuwe Wet seksuele misdrijven?

   In de nieuwe Wet seksuele misdrijven zijn meer vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag strafbaar. Ook online. En straffen zijn verhoogd. Voor aanranding en verkrachting hoef je niet meer te bewijzen dat je gedwongen werd. Ook seksuele intimidatie (offline én online) en sexchatting zijn strafbaar. Verkrachting kan niet verjaren.

   Het is strafbaar als:

   • je seksueel contact doorzet, terwijl er duidelijke signalen zijn dat de ander geen seks wil
   • je iemand op intimiderende wijze seksueel benadert. Op straat, op openbare sites of sociale media. Of het strafbaar is, hangt onder andere af van de inhoud van de seksuele benadering. Maar ook van de duur, frequentie, omgeving en situatie.
   • je een kind onder de 16 jaar – of een kind van 16 of 17 jaar in een kwetsbare positie – seksueel benadert. Dus ook al voordat er een voorstel is gedaan voor een ontmoeting voor seksuele doeleinden. De politie kan hierdoor sneller optreden om seksueel misbruik van kinderen te voorkomen.

   Let op: dit is alleen een uitleg over de nieuwe Wet seksuele misdrijven. Dit zijn geen voorwaarden om een tegemoetkoming te krijgen van het Schadefonds Geweldmisdrijven. Wilt u een tegemoetkoming aanvragen? Doe dan de sneltest op onze website of lees de voorwaarden. Dan ziet u of het zin heeft om een tegemoetkoming aan te vragen.

   Lees meer over de wet op deze website Nieuwe Wet seksuele misdrijven | Seksuele misdrijven | Rijksoverheid.nl

  • Wat verandert er bij het Schadefonds met de nieuwe Wet seksuele misdrijven vanaf 1 juli 2024?

   Met de Wet seksuele misdrijven komen meer slachtoffers van een seksueel misdrijf in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming van het Schadefonds.

   Bovenop wat al strafbaar was, stelt de nieuwe wet ook situaties strafbaar waarin sprake is van seksueel contact tegen de wil (‘ontbrekende wil’). Iemand is met deze wet al strafbaar als hij of zij wist of had kunnen weten dat de ander geen seksueel contact wilde. De eerste situatie valt onder opzetverkrachting of opzetaanranding. De tweede situatie wordt aangemerkt als schuldverkrachting of schuldaanranding.

   Om van verkrachting of aanranding te kunnen spreken is het dus niet langer noodzakelijk dat er sprake is van dwang, geweld of bedreiging met geweld. Dit geldt voor verkrachtingen en aanrandingen die zijn gepleegd op of na 1 juli 2024.

   Dit betekent dat het Schadefonds in gevallen van verkrachting en aanranding gepleegd op of na 1 juli 2024 beoordeelt of er sprake is van een ontbrekende wil.

   Het is sinds 1 juli 2024 ook strafbaar om seksueel getinte berichten aan kinderen te sturen (sexchatting). Het is in zeer beperkte omstandigheden mogelijk om hier een aanvraag voor in te dienen. In dit soort gevallen is het handig om eerst telefonisch contact op te nemen met het Schadefonds.

   Ook stelt de wet stelt per 1 juli 2024 seksuele intimidatie strafbaar. De wetgever heeft bepaald dat dit moet worden aangemerkt als een overtreding en niet als een misdrijf. Slachtoffers van seksuele intimidatie kunnen daarom hiervoor geen aanvraag bij het Schadefonds indienen.

  • Wat betekent schuldaanranding of schuldverkrachting?

   De nieuwe wet maakt onderscheid tussen opzet en schuld bij aanranding en verkrachting.

   Zowel bij opzet als bij schuld, is er seksueel contact geweest terwijl iemand dat niet wilde. En waren duidelijke signalen aanwezig dat iemand het niet wilde die de dader heeft opgemerkt of had moeten opmerken.

   Het verschil tussen opzet en schuld zit in de houding van de dader.

   Bij schuld gaat de dader er ten onrechte van uit dat de ander seksueel contact wil. Dit terwijl er signalen waren waaruit de dader had kunnen opmaken dat dit niet het geval was.

  • Wat betekent opzetaanranding of opzetverkrachting?

   Er is sprake van opzet als de dader weet dat de ander geen seksueel contact wil. Of als de dader zich bewust is van die mogelijkheid, maar neemt dit voor lief. De dader heeft in dat geval een onverschillige houding. Van opzet is in ieder geval sprake wanneer de ander ‘nee’ of ‘ik wil dit niet’ zegt en de dader gaat toch door.

  • Ik ben slachtoffer van een seksueel misdrijf. Kan ik een aanvraag doen bij het Schadefonds?

   Bent u slachtoffer van een seksueel misdrijf dat gebeurde in Nederland? Dan krijgt u misschien een tegemoetkoming van het Schadefonds. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden.

   Door de nieuwe Wet seksuele misdrijven is er verschil tussen seksuele misdrijven voor 1 juli 2024 of op en na 1 juli 2024:

   Seksueel misdrijf voor 1 juli 2024
   Gaat het om een zedenmisdrijf/-delict dat vóór 1 juli 2024 is gebeurd? Wij beoordelen uw aanvraag volgens de wetgeving die gold voor 1 juli 2024. Vanuit het Schadefonds beoordelen wij of er sprake is van dwang, geweld of bedreiging met geweld.

   Seksueel misdrijf op of na 1 juli 2024
   Gaat het om een seksueel misdrijf dat op of na 1 juli 2024 is gebeurd? Wij beoordelen uw aanvraag dan aan de hand van de Wet seksuele misdrijven die op 1 juli 2024 in werking is getreden.

   Het Schadefonds kan zowel bij opzetverkrachting en -aanranding als bij schuldverkrachting en -aanranding een tegemoetkoming toekennen. Wij kijken hierbij ook nog naar de overige vereisten die volgen uit de Wet schadefonds geweldsmisdrijven.

  • Welke informatie heeft het Schadefonds nodig voor een aanvraag voor een seksueel misdrijf?

   Het is belangrijk dat u kunt laten zien wat er is gebeurd:

   Hebt u aangifte gedaan bij de politie? 
   Dit kunt u laten weten bij uw aanvraag. De aangifte is belangrijk voor ons om uw aanvraag goed te beoordelen. Wij hebben het nummer van het proces-verbaal nodig en de plaats waar u aangifte heeft gedaan.

   Hebt u geen aangifte gedaan bij de politie?
   In dat geval kunt u ons informatie sturen over een melding bij de politie of een gesprek met de politie. Het is belangrijk dat wij informatie krijgen over het misdrijf, de aanleiding en de omstandigheden. Als dit niet duidelijk is, vragen wij het volledige proces-verbaal op of nemen we contact op met de politie.

   Het is belangrijk dat alle informatie duidelijk laat zien of het ging om opzet of schuld. Als dat niet duidelijk is, bestaat de kans dat wij uw aanvraag afwijzen.

   Deze informatie is niet genoeg:

   • een eigen verklaring van het slachtoffer
   • medische informatie

   Alleen medische informatie is niet genoeg. Medische informatie gaat over uw lichamelijke of psychische problemen. Dit noemen we ‘letsel’. Maar wij willen ook weten hoe het misdrijf is gebeurd. We moeten vaststellen wat er precies is gebeurd, wat de aanleiding was en wat de omstandigheden waren.

Vragen over de aanvraag

 • Een aanvraag indienen
 • Mijn aanvraag
  • Hoe behandelt het Schadefonds mijn aanvraag?

   Dit gebeurt er nadat we uw aanvraag hebben ontvangen:

   • We bekijken of alle informatie in uw aanvraag staat.
   • U krijgt van ons een brief waarin staat dat we uw formulier hebben ontvangen.
   • Meestal bellen we u om uw aanvraag te bespreken.
   • We beoordelen uw aanvraag.
   • U krijgt onze beslissing binnen 26 weken.
   • Krijgt u een tegemoetkoming van ons? Dan staat het bedrag binnen 30 dagen na onze beslissing op uw rekening.

   Meer informatie

  • Wanneer hoor ik of ik de tegemoetkoming krijg?

   Wij proberen zo snel mogelijk een beslissing te nemen over uw aanvraag. Meestal krijgt u onze beslissing binnen 26 weken.

   Stuurt u alle informatie en documenten mee die wij nodig hebben? Dan krijgt u de beslissing misschien al eerder.

   Is het een ingewikkelde zaak? Of stuurt u niet alle informatie mee? Dan kan het langer dan 26 weken duren.

  • Waar kan ik mijn aanvraag volgen?

   Hebt u een tegemoetkoming aangevraagd? Dan kunt u inloggen om uw aanvraag te volgen.

  • Kan ik de gegevens die jullie over mijn aanvraag verzamelen, bekijken?

   Ja, u kunt de gegevens bekijken die wij over uw aanvraag verzamelen. Dat kan op twee manieren:

   • U stuurt ons een brief of een e-mail waarin u vraagt of u een kopie van uw gegevens kunt krijgen. Wij sturen u dan gratis een kopie van alle gegevens toe.
   • U stuurt ons een brief of een e-mail waarin u vraagt of u kunt langskomen om uw gegevens te bekijken. Wij maken dan met u een afspraak.

   Let op: voordat u uw gegevens kunt bekijken, moet u een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) laten zien. Zo weten wij zeker dat u het bent.

   Meer informatie

  • Ik heb al een tegemoetkoming aangevraagd, maar ik wil nog iets veranderen. Hoe doe ik dat?

   U kunt op twee manieren een verandering doorgeven: online en via e-mail.

   Bent u verhuisd?

   Heeft u een nieuw adres en wilt u dit aan ons doorgeven? Dit kunt u per e-mail doorgeven: info@schadefonds.nl. Zet in het bericht wat uw oude en uw nieuwe adres is. Wij kijken de gegevens na in de Gemeentelijke Basisadministratie.

   Heeft u een ander rekeningnummer?

   Stuur een kopie van uw bankpas samen met uw handtekening via de post naar ons. Wijziging van rekeningnummer moet schriftelijk gedaan worden. Wij hebben uw handtekening nodig om dit aan te passen in onze financiële administratie.

   Zet uw zaaknummer erbij

   Zet altijd uw zaaknummer erbij als u ons een e-mail stuurt. Dit nummer staat in de brief waarin staat dat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Die brief krijgt u binnen twee weken nadat u uw aanvraag naar ons hebt gestuurd. Met het zaaknummer kunnen wij uw aanvraag makkelijker terugvinden.

  • Nadat ik een tegemoetkoming heb aangevraagd, zijn mijn problemen erger geworden. Wat kan ik doen?

   Als u slachtoffer bent van een gewelds- of seksueel misdrijf, dan kunt u daardoor ernstige lichamelijke of psychische (geestelijke) problemen hebben. Dit noemen we ‘letsel’

   Heeft u een tegemoetkoming bij ons aangevraagd? En is daarna duidelijk geworden dat uw letsel erger is of is uw letsel erger geworden? Dan kunt u een aanvullende tegemoetkoming aanvragen.
   Voor een aanvullende aanvraag hebben wij medische informatie nodig waarin staat dat uw letsel erger geworden is. Wij bekijken dan of u een extra tegemoetkoming krijgt. Wij sturen u hierover een brief.

   Meer informatie

  • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing op mijn aanvraag?

   Heeft u een tegemoetkoming aangevraagd bij het Schadefonds? En bent u het niet eens bent met onze beslissing? Dan kunt u een brief naar ons sturen waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing. Dat heet een bezwaarschrift. Ook kunt u uitleggen waarom u vindt dat het Schadefonds een andere beslissing moet nemen.

   U kunt uw bezwaar online of per post opsturen

   Meer informatie

 • Digitale aanvraag
 • Financiëel
 • Bezwaar, herziening en aanvullende aanvraag
  • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing op mijn aanvraag?

   Heeft u een tegemoetkoming aangevraagd bij het Schadefonds? En bent u het niet eens bent met onze beslissing? Dan kunt u een brief naar ons sturen waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing. Dat heet een bezwaarschrift. Ook kunt u uitleggen waarom u vindt dat het Schadefonds een andere beslissing moet nemen.

   U kunt uw bezwaar online of per post opsturen

   Meer informatie

  • Hoe gaat het Schadefonds om met mijn bezwaar?

   Als we uw bezwaar hebben ontvangen, bekijkt een van onze juristen uw bezwaar:

   • Wat hebben wij beslist op uw aanvraag voor een tegemoetkoming?
   • Waarom bent u het oneens met onze beslissing?
   • Is er extra onderzoek nodig naar bijvoorbeeld de omstandigheden van het misdrijf?

   Hoorzitting en beslissing

   U kunt in een hoorzitting meer vertellen over uw bezwaar. Dit is niet verplicht. U geeft zelf aan of u dit wilt.

   Daarna neemt de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven een beslissing op uw bezwaar. Dit duurt maximaal 12 weken, vanaf de laatste dag dat u bezwaar kon maken. U krijgt een brief over deze beslissing.

  • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing op mijn bezwaar?

   Heeft u onze reactie op uw bezwaar ontvangen? En bent u het niet eens bent met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank in de buurt van uw woonplaats. Hoe u dit kunt doen leest u op de website van de Rechtspraak.

   De rechtbank beoordeelt uw beroepschrift. Het kan zijn dat de rechtbank u uitnodigt voor een hoorzitting.

   Vindt de rechtbank dat u gelijk heeft? Dan nemen we opnieuw een beslissing. Daarbij houden we rekening met de uitspraak van de rechtbank.

  • Wat is een herzieningsverzoek?

   Hebben wij besloten dat u geen tegemoetkoming van ons krijgt? En zijn er daarna nieuwe feiten of veranderde omstandigheden bekend geworden?

   Dan kunt u een herzieningsverzoek doen. Dat betekent dat wij uw aanvraag opnieuw bekijken. Het is dan wel belangrijk dat u documenten meestuurt met informatie over de nieuwe feiten of omstandigheden.

  • Wat kan ik doen als mijn situatie veranderd is?

   Hebben wij besloten dat u geen tegemoetkoming van ons krijgt? En zijn er daarna nieuwe feiten of veranderde omstandigheden bekend geworden?

   Dan kunt u een herzieningsverzoek doen. Dat betekent dat wij uw aanvraag opnieuw bekijken. Het is dan wel belangrijk dat u documenten meestuurt met informatie over de nieuwe feiten of omstandigheden.

  • Wat is een aanvullende aanvraag?

   Als u slachtoffer bent van een gewelds- of seksueel misdrijf, dan kunt u daardoor ernstige lichamelijke of psychische (geestelijke) problemen hebben. Dit noemen we ‘letsel’

   Heeft u een tegemoetkoming bij ons aangevraagd? En is daarna duidelijk geworden dat uw letsel erger is of is uw letsel erger geworden? Dan kunt u een aanvullende tegemoetkoming aanvragen.

   Voor een aanvullende aanvraag hebben wij medische informatie nodig waarin staat dat uw letsel erger geworden is. Wij bekijken dan of u een extra tegemoetkoming krijgt. Wij sturen u hierover een brief.

    

   Meer informatie

  • Nadat ik een tegemoetkoming heb aangevraagd, zijn mijn problemen erger geworden. Wat kan ik doen?

   Als u slachtoffer bent van een gewelds- of seksueel misdrijf, dan kunt u daardoor ernstige lichamelijke of psychische (geestelijke) problemen hebben. Dit noemen we ‘letsel’

   Heeft u een tegemoetkoming bij ons aangevraagd? En is daarna duidelijk geworden dat uw letsel erger is of is uw letsel erger geworden? Dan kunt u een aanvullende tegemoetkoming aanvragen.
   Voor een aanvullende aanvraag hebben wij medische informatie nodig waarin staat dat uw letsel erger geworden is. Wij bekijken dan of u een extra tegemoetkoming krijgt. Wij sturen u hierover een brief.

   Meer informatie

  • Wat is een hoorzitting?

   Bent u het niet eens met onze beslissing op uw aanvraag? Dan kunt u een brief naar ons sturen waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing. Dat heet een bezwaarschrift.

   Heeft u uw bezwaarschrift opgestuurd en wilt u dit aan ons uitleggen?
   Dat kan in een hoorzitting. Tijdens een hoorzitting praat u met een van onze juristen. Soms is er ook een commissielid bij. Zij nemen de tijd om te horen waarom u het niet eens bent met onze beslissing. U kunt naar ons kantoor komen voor een hoorzitting of deelnemen via uw telefoon of via het scherm op uw computer.

   Een hoorzitting is niet verplicht. Als u uw bezwaarschrift opstuurt, kunt u laten weten of u een hoorzitting wilt.

Vragen voor slachtoffers, nabestaanden, naasten en getuigen

 • Slachtoffers
  • Wat is een geweldsmisdrijf?

   Een geweldsmisdrijf is strafbaar. Bij het beoordelen van uw aanvraag kijken we of het gaat om een geweldsmisdrijf met opzet. Dat betekent dat de dader expres geweld heeft gebruikt bij het misdrijf. Of dat de dader expres met geweld heeft gedreigd.

   Het gaat dus niet om ongelukken. Een voorbeeld: iemand met haast loopt tegen u aan. U valt en breekt een been. Dat is een ongeluk, geen geweldsmisdrijf met opzet.

   Meer informatie

  • Wat vindt het Schadefonds ernstig letsel?

   Wij zijn er voor slachtoffers met ernstige lichamelijke of psychische problemen. Dit noemen we ‘letsel’. Wij vinden letsel ernstig als:

   • u daarvoor meerdere keren naar het ziekenhuis of bij een speciale arts bent geweest
   • het erg lang duurt voordat u weer beter bent
   • of als u helemaal niet meer beter wordt.

   U heeft bijvoorbeeld:

   • een gebroken arm of been
   • een oog verloren
   • een depressie of angststoornis

   Meer informatie

  • Moet ik eerst proberen om een schadevergoeding te krijgen van de dader?

   Nee, u hoeft niet eerst te proberen om een schadevergoeding van de dader te krijgen.

   Maar: u krijgt alleen een tegemoetkoming van ons, als u geen vergoeding krijgt van de dader of van een verzekering.

  • Is de tegemoetkoming van het Schadefonds hetzelfde als een (letsel)schadevergoeding of smartengeld?

   De tegemoetkoming van het Schadefonds is geen (letsel)schadevergoeding of smartengeld.

   Met deze tegemoetkoming erkennen wij dat u slachtoffer bent, en doen wij iets terug voor u. Zo willen wij u helpen om weer vertrouwen te krijgen in de samenleving. U mag het geld uitgeven zoals u zelf wilt.

  • Betaalt het Schadefonds alle schade van een geweldsmisdrijf?

   Nee, het Schadefonds betaalt niet alle schade die u heeft geleden door het gewelds- of seksueel misdrijf.

   De tegemoetkoming van het Schadefonds is geen schadevergoeding of smartengeld. Met deze tegemoetkoming erkennen wij dat u slachtoffer bent, en doen wij iets terug voor u. Zo willen wij u helpen om weer vertrouwen te krijgen in de samenleving.

 • Nabestaanden
  • Wat is een geweldsmisdrijf?

   Een geweldsmisdrijf is strafbaar. Bij het beoordelen van uw aanvraag kijken we of het gaat om een geweldsmisdrijf met opzet. Dat betekent dat de dader expres geweld heeft gebruikt bij het misdrijf. Of dat de dader expres met geweld heeft gedreigd.

   Het gaat dus niet om ongelukken. Een voorbeeld: iemand met haast loopt tegen u aan. U valt en breekt een been. Dat is een ongeluk, geen geweldsmisdrijf met opzet.

   Meer informatie

  • Wat is een nabestaande?

   Iemand is overleden door een misdrijf met geweld. Of door zeer onvoorzichtig gedrag van iemand anders. U bent nabestaande als u:

   • echtgenoot of (geregistreerd) partner van het slachtoffer bent
   • een ouder, kind, (half)broer of (half)zus van het slachtoffer bent
   • een ander familielid bent dat leefde van de inkomsten van het slachtoffer
   • adoptie- of pleegouder/kind van het slachtoffer bent en leefde van de inkomsten van het slachtoffer
   • iemand anders bent die in hetzelfde gezin woonde als het slachtoffer of leefde van de inkomsten van het slachtoffer
  • Wat is dood door schuld?

   ‘Dood door schuld’ betekent dat er iemand overleden is door de schuld van iemand anders. Maar het gebeurde niet met opzet.

   Er zijn twee soorten dood door schuld:

   • dood door schuld in het verkeer
   • dood door schuld in algemene zin

   Meer informatie

  • Mijn naaste is overleden door een geweldsmisdrijf. Daardoor zijn er geen inkomsten meer van de overledene. Kan ik daarvoor een tegemoetkoming krijgen?

   Wij begrijpen dat u door het overlijden van uw naaste, er geen inkomsten meer zijn van de overledene. Toch betalen we niet alle schade die u daardoor heeft.

   U krijgt alleen een tegemoetkoming van ons, als u geen vergoeding krijgt van de dader of van een verzekering. Daarnaast is het belangrijk dat u kunt bewijzen dat u geen inkomen meer heeft van de overledene.

   Meer informatie

  • Kan ik ook een tegemoetkoming krijgen voor de kosten van de begrafenis of crematie?

   Ja, dat kan. Goed om te weten:

   • U krijgt alleen een tegemoetkoming van ons, als u geen vergoeding krijgt van de dader of van een verzekering.
   • Het is belangrijk dat u kunt bewijzen dat u kosten hebt betaald voor de begrafenis of crematie.
   • U krijgt maximaal € 7.500. Ook als de kosten voor de begrafenis of crematie hoger zijn.

   Meer informatie

  • Welke rechten heb ik als slachtoffer of nabestaande?

   Als slachtoffer, naaste of nabestaande heeft u rechten. U heeft bijvoorbeeld:

   • recht op hulp en advies van Slachtofferhulp
   • recht op een advocaat
   • recht op informatie over de dader.

   Op de website van de Rijksoverheid vindt u alles wat belangrijk is als u slachtoffer bent geworden van een geweldsmisdrijf. Klik op het logo hieronder om naar de pagina over Slachtofferbeleid te gaan.

 • Naasten
  • Wat is een geweldsmisdrijf?

   Een geweldsmisdrijf is strafbaar. Bij het beoordelen van uw aanvraag kijken we of het gaat om een geweldsmisdrijf met opzet. Dat betekent dat de dader expres geweld heeft gebruikt bij het misdrijf. Of dat de dader expres met geweld heeft gedreigd.

   Het gaat dus niet om ongelukken. Een voorbeeld: iemand met haast loopt tegen u aan. U valt en breekt een been. Dat is een ongeluk, geen geweldsmisdrijf met opzet.

   Meer informatie

  • Wat is een naaste?

   Iemand is slachtoffer geworden van een gewelds- of seksueel misdrijf. U bent naaste als u:

   • echtgenoot of (geregistreerd) partner van het slachtoffer bent
   • een ouder, kind, (half)broer of (half)zus van het slachtoffer bent
   • een ander familielid bent dat leeft van de inkomsten van het slachtoffer
   • adoptie- of pleegouder/kind van het slachtoffer bent en leeft van de inkomsten van het slachtoffer
   • iemand anders bent die in hetzelfde gezin woont als het slachtoffer of leeft van de inkomsten van het slachtoffer
  • Hoe hoog is de tegemoetkoming voor naasten?

   De tegemoetkoming voor naasten is een vast bedrag van € 5.000.

  • Wat is het verschil tussen de tegemoetkoming voor getuigen en de tegemoetkoming voor naasten?

   Een ‘naaste’ is een gezinslid of familielid van een slachtoffer van gewelds- of seksueel misdrijf. Een getuige van een gewelds- of seksueel misdrijf is zelf slachtoffer.

   Tegemoetkoming voor getuigen

   U bent getuige als u een gewelds- of seksueel misdrijf hebt zien gebeuren. Hebt u daardoor ernstige psychische (geestelijke) problemen (letsel), gekregen? Dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van het letsel dat u heeft gekregen. Als getuige hoeft u het slachtoffer niet persoonlijk te kennen.

   Tegemoetkoming voor naasten

   De tegemoetkoming voor naasten is voor naasten van een slachtoffer van een gewelds- of seksueel misdrijf. Heeft het slachtoffer daardoor lichamelijke of geestelijke problemen (letsel) gekregen die waarschijnlijk nooit meer overgaan? Dan kunt u als naaste een tegemoetkoming van € 5.000 aanvragen.

  • Ik wil een tegemoetkoming aanvragen als naaste. Moet het slachtoffer dan ook een tegemoetkoming aanvragen?

   Nee, het is niet nodig dat het slachtoffer ook een tegemoetkoming aanvraagt.

   Toch adviseren wij het slachtoffer om dat wel te doen. Als het slachtoffer een tegemoetkoming heeft aangevraagd, dan zijn de problemen (het letsel) duidelijk omschreven. Soms hebben wij de beslissing al genomen. Dit helpt om de aanvraag van de naaste te beoordelen.

  • Als het slachtoffer ernstige gezondheidsproblemen heeft gekregen door de schuld van iemand anders, kan ik als naaste een tegemoetkoming aanvragen?

   Nee, dat kan niet. U kunt alleen een tegemoetkoming krijgen als uw naaste slachtoffer is geweest van geweldsmisdrijf met opzet. Dat betekent dat de dader expres geweld heeft gebruikt bij het misdrijf. Of dat de dader expres met geweld heeft gedreigd.

 • Getuigen
  • Wat is een geweldsmisdrijf?

   Een geweldsmisdrijf is strafbaar. Bij het beoordelen van uw aanvraag kijken we of het gaat om een geweldsmisdrijf met opzet. Dat betekent dat de dader expres geweld heeft gebruikt bij het misdrijf. Of dat de dader expres met geweld heeft gedreigd.

   Het gaat dus niet om ongelukken. Een voorbeeld: iemand met haast loopt tegen u aan. U valt en breekt een been. Dat is een ongeluk, geen geweldsmisdrijf met opzet.

   Meer informatie

  • Ik was getuige van een geweldsmisdrijf. Kan ik een tegemoetkoming aanvragen?

   Ja, het Schadefonds is er ook voor u. Bent u getuige geweest van een gewelds- of seksueel misdrijf en hebt u daardoor ernstige psychische (geestelijke) problemen? Dit noemen we ‘letsel’. Dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen.

   Voorbeelden van psychische problemen zijn:

   • een psychisch trauma
   • straatangst
   • een depressie
   • een fobie of extreme angst

   Meer informatie

  • Ik ben getuige geweest van een misdrijf waarbij iemand is overleden door de schuld van iemand anders (dood door schuld). Kan ik een tegemoetkoming aanvragen?

   U kunt alleen een tegemoetkoming krijgen als u getuige bent geweest van geweldsmisdrijf met opzet. Dat betekent dat de dader expres geweld heeft gebruikt bij het misdrijf. Of dat de dader expres met geweld heeft gedreigd.

  • Hoe hoog is de tegemoetkoming voor getuigen?

   De hoogte van uw tegemoetkoming hangt af van de psychische (geestelijke) problemen die u heeft. Dit noemen we ‘letsel’.

   We gebruiken daarvoor zes letselcategorieën. Welk bedrag u krijgt, hangt af van de letselcategorie die voor u geldt. In onze letsellijst ziet u welke letselcategorieën er zijn en welk bedrag erbij hoort.

  • Wat is het verschil tussen de tegemoetkoming voor getuigen en de tegemoetkoming voor naasten?

   Een ‘naaste’ is een gezinslid of familielid van een slachtoffer van gewelds- of seksueel misdrijf. Een getuige van een gewelds- of seksueel misdrijf is zelf slachtoffer.

   Tegemoetkoming voor getuigen

   U bent getuige als u een gewelds- of seksueel misdrijf hebt zien gebeuren. Hebt u daardoor ernstige psychische (geestelijke) problemen (letsel), gekregen? Dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van het letsel dat u heeft gekregen. Als getuige hoeft u het slachtoffer niet persoonlijk te kennen.

   Tegemoetkoming voor naasten

   De tegemoetkoming voor naasten is voor naasten van een slachtoffer van een gewelds- of seksueel misdrijf. Heeft het slachtoffer daardoor lichamelijke of geestelijke problemen (letsel) gekregen die waarschijnlijk nooit meer overgaan? Dan kunt u als naaste een tegemoetkoming van € 5.000 aanvragen.

  • Is een aangifte nodig voor een tegemoetkoming van het Schadefonds?

   Nee, een aangifte is niet altijd nodig. U kunt dus ook een tegemoetkoming aanvragen zonder aangifte.

   Heeft u geen aangifte gedaan?

   Dan is het wel belangrijk dat u kunt laten zien wat er is gebeurd. Wij hebben betrouwbare informatie nodig van iemand die niet betrokken was bij wat er is gebeurd.

   Soms is een melding bij de politie of een rapport van de Raad voor de Kinderbescherming genoeg. Het is belangrijk dat hier genoeg informatie in staat over het misdrijf, de aanleiding en de omstandigheden.

   Meer informatie

  • Ik wil als getuige een tegemoetkoming aanvragen. Moet het slachtoffer dan ook een tegemoetkoming aanvragen?

   Nee, het is niet nodig dat het slachtoffer ook een tegemoetkoming aanvraagt. Als getuige van het gewelds- of seksueel misdrijf bent u ook slachtoffer. Daarom kunt u een tegemoetkoming aanvragen.

Vragen over de verrekeningen

Vragen over het Schadefonds

 • Wet en beleid
 • Onze werkwijze
  • Wat kan ik van het Schadefonds verwachten?

   Kwaliteitshandvest van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

   Het Schadefonds heeft een ISO 9001:2015 certificaat. Dit betekent dat het Schadefonds heeft aangetoond dat zij een niveau van kwaliteit heeft waarbij het slachtoffer centraal staat. Dit kunt u terug zien in de manier waarop wij werken en hoe wij met slachtoffers, nabestaanden en professionals omgaan.

   Het Schadefonds:

   • behandelt aanvragen zorgvuldig, spoedig en onafhankelijk. Uiterlijk binnen 26 weken ontvangt u schriftelijk de beslissing op uw aanvraag. De eventuele uitkering maken wij uiterlijk binnen 30 dagen na het verzenden van de beslissing over.
   • communiceert duidelijk, geduldig en vriendelijk met iedereen. Wij houden er rekening mee dat emoties hoog kunnen oplopen. Hier hebben wij begrip voor en hier houden wij rekening mee.
   • streeft ernaar alle slachtoffers en nabestaanden die bij ons een aanvraag indienen telefonisch te spreken over zijn of haar aanvraag. Tijdens dit gesprek wordt er ruimte gegeven om uw verhaal te doen. Ook wordt er met u besproken hoe we uw aanvraag behandelen en of wij nog iets nodig hebben voor de beoordeling van uw aanvraag.
   • gaat vertrouwelijk om met uw persoonlijke gegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen om uw aanvraag te beoordelen. Wij geven uw gegevens nooit door aan anderen zonder uw toestemming. Ook nemen wij nooit contact op met de dader. Wij volgen de Wet bescherming persoonsgegevens en wij zijn gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onze medewerkers hebben ook een geheimhoudingsplicht.
  • Wie zijn de commissieleden van het Schadefonds?

   De Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven bestaat uit tien onafhankelijke, door de Minister van Justitie en Veiligheid benoemde leden. Deze onafhankelijke commissie stelt het beleid voor de eenmalige uitkeringen van het Schadefonds vast. Juristen van het Schadefonds nemen bij aanvragen namens de Commissie de beslissing over een uitkering. Tekent een slachtoffer bezwaar aan tegen deze beslissing, dan oordeelt de Commissie zelf over het bezwaarschrift. De Commissie komt maandelijks bijeen om bezwaren van slachtoffers te behandelen.

   Bekijk op de pagina Commissie een overzicht van de commissieleden.

  • Wat is de missie en visie van het Schadefonds?

   Dit is onze missie

   Als u slachtoffer bent van een gewelds- of seksueel misdrijf, dan kunt u daardoor zware lichamelijke of psychische (geestelijke) problemen (letsel) hebben. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is er voor u. Ook kunnen wij u helpen als u naaste bent van een slachtoffer van een gewelds- of seksueel misdrijf. Of als een naaste is overleden door een gewelds- of seksueel misdrijf. Want dat had nooit mogen gebeuren.

   U kunt bij ons een tegemoetkoming aanvragen. Met dit geldbedrag erkennen wij dat u slachtoffer bent, en doen wij iets terug voor u. Zo willen wij u helpen om weer vertrouwen in de samenleving te krijgen.

   Dit is onze visie

   • Slachtoffers van een gewelds- of seksueel misdrijf weten ons te vinden, net als nabestaanden en naasten van slachtoffers.
   • Slachtoffers en nabestaanden die geen vergoeding krijgen van de dader of van een verzekering, kunnen van ons een tegemoetkoming krijgen.
   • Slachtoffers, naasten en nabestaanden kunnen gemakkelijk een tegemoetkoming bij ons aanvragen.
   • Wij geven aanvragers persoonlijke aandacht en duidelijke informatie.
   • Wij beoordelen alle aanvragen snel, onafhankelijk en met veel aandacht.
   • Als het nodig is, sturen wij iemand door naar een andere organisatie voor betere hulp.
   • Wij werken samen met andere organisaties die slachtoffers helpen. Zo zorgen we er samen voor dat u als slachtoffer de beste hulp krijgt. Daarnaast werken we er samen aan om de zorg voor slachtoffers steeds beter te maken.
  • Hoe behandelt het Schadefonds mijn aanvraag?

   Dit gebeurt er nadat we uw aanvraag hebben ontvangen:

   • We bekijken of alle informatie in uw aanvraag staat.
   • U krijgt van ons een brief waarin staat dat we uw formulier hebben ontvangen.
   • Meestal bellen we u om uw aanvraag te bespreken.
   • We beoordelen uw aanvraag.
   • U krijgt onze beslissing binnen 26 weken.
   • Krijgt u een tegemoetkoming van ons? Dan staat het bedrag binnen 30 dagen na onze beslissing op uw rekening.

   Meer informatie

  • Hoe gaat het Schadefonds met mijn persoonsgegevens om?

   Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om uw aanvraag te beoordelen. Wij geven uw persoonsgegevens nooit door aan een ander zonder uw toestemming.

   Wij nemen ook nooit contact op met de dader. U hoeft dus niet bang te zijn dat de dader uw gegevens te zien krijgt of erachter komt dat u een aanvraag heeft ingediend.

   Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

   Meer informatie over dit onderwerp vindt u in ons privacystatement

  • Hoe kan ik veilig mailen naar het Schadefonds?

   Wilt u op een veilige manier informatie sturen naar ons? Dat kan met Zivver.

   U gebruikt Zivver om documenten of berichten veilig naar het Schadefonds te mailen. De informatie wordt extra goed beveiligd. Zivver werkt eenvoudig, slim en veilig.

   Meer informatie over informatie versturen met Zivver

    

  • Kan ik de gegevens die jullie over mijn aanvraag verzamelen, bekijken?

   Ja, u kunt de gegevens bekijken die wij over uw aanvraag verzamelen. Dat kan op twee manieren:

   • U stuurt ons een brief of een e-mail waarin u vraagt of u een kopie van uw gegevens kunt krijgen. Wij sturen u dan gratis een kopie van alle gegevens toe.
   • U stuurt ons een brief of een e-mail waarin u vraagt of u kunt langskomen om uw gegevens te bekijken. Wij maken dan met u een afspraak.

   Let op: voordat u uw gegevens kunt bekijken, moet u een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) laten zien. Zo weten wij zeker dat u het bent.

   Meer informatie

  • Kan ik stagelopen bij het Schadefonds?

   Het Schadefonds vindt het belangrijk dat studenten zich in de praktijk kunnen ontwikkelen. Daarom zijn er jaarlijks verschillende stageplekken bij het Schadefonds. Wij bieden ieder jaar ten minste twee stages van een half jaar voor MBO-ers met een administratieve opleiding. Daarnaast organiseren wij iedere jaar twee stages voor studenten HBO-Rechten.

   Wil je meer weten over de mogelijkheid om een stage te volgen bij het Schadefonds? Stuur ons dan een brief met jouw motivatie en cv. Dit kan naar: PO@schadefonds.nl.

  • Hoe geef ik een klacht door?

   Bent u ontevreden over ons? Dan kunt u uw klacht aan ons doorgeven. Dat kan op verschillende manieren:

   • e-mail: info@schadefonds.nl
   • telefoon: 070 414 20 00
   • brief: Schadefonds Geweldsmisdrijven, Postbus 71, 2501 CB DEN HAAG

   Zet in uw e-mail of brief in elk geval:

   • uw naam en adres
   • de datum van het geweldsmisdrijf
   • een korte beschrijving van de klacht
   • over welke medewerker van het Schadefonds uw klacht gaat
  • Hoe behandelt het Schadefonds mijn klacht?

   Heeft u uw klacht naar ons gestuurd via e-mail of een brief? Dan bellen wij u eerst om te controleren of wij u goed hebben begrepen. Misschien kunnen we uw klacht meteen oplossen.

   Het kan zijn dat wij u uitnodigen bij ons op kantoor. U kunt uw klacht dan goed aan ons uitleggen. Gaat uw klacht gaat over een van onze medewerkers? Dan geven we onze medewerkers ook de kans om hun kant van het verhaal te vertellen.

   U krijgt binnen zes weken een reactie op uw klacht, behalve als we iets anders met u afspreken.

  • Ik ben het niet eens met de reactie op mijn klacht. Wat kan ik doen?

   Bent u niet tevreden over onze reactie op uw klacht? Dan kunt u uw klacht doorgeven aan de Nationale Ombudsman. Doe dit binnen een jaar nadat u onze reactie hebt gekregen.

  • Welke klachten behandelt het Schadefonds niet?

   De volgende klachten behandelen wij niet:

   • een klacht die wij al hebben behandeld
   • een klacht over iets dat eerder gebeurde dan een jaar voordat u de klacht aan ons doorgaf
   • een klacht over iets waartegen u bezwaar kan of kon maken, zoals een beslissing op uw aanvraag
   • een klacht over iets waartegen u in beroep kan of kon gaan, zoals een beslissing op uw bezwaar

   Behandelen wij uw klacht niet? Dan laten wij u dit binnen vier weken aan u weten in een brief.

  • Wat doet het Schadefonds bij fraude?

   Helaas komt het weleens voor dat een aanvraag van een tegemoetkoming niet eerlijk is. Dit noemen wij fraude.

   Als we denken dat er sprake is van fraude, doen we daar onderzoek naar. Als het nodig is, doen we aangifte van fraude bij de politie.

Voorwaarden

 • Slachtoffers
  • 1. U bent slachtoffer van een geweldsmisdrijf met opzet

   Het gaat om een geweldsmisdrijf met opzet. Dat betekent dat de dader expres geweld heeft gebruikt tegen u. Of de dader heeft expres met geweld gedreigd. Denk bijvoorbeeld aan:

   • mishandeling
   • diefstal met geweld
   • verkrachting
   • doodslag

   Het gaat dus niet om ongelukken. Een voorbeeld: iemand met haast loopt tegen u aan. U valt en breekt een been. Dat is een ongeluk, geen geweldsmisdrijf met opzet.

  • 2. U heeft ernstig letsel door het misdrijf

   U heeft lichamelijke of geestelijke problemen door het gewelds- of seksueel misdrijf. Dit noemen wij ‘letsel’. Wij vinden lichamelijk of geestelijk letsel ernstig als:

   • u daarvoor meerdere keren naar het ziekenhuis of een speciale arts bent geweest
   • het erg lang duurt voordat u weer beter bent
   • u helemaal niet meer beter wordt.

   U heeft bijvoorbeeld:

   • een gebroken arm of been
   • een oog verloren
   • een depressie of een angststoornis

   Wij hebben medische papieren nodig waarin informatie staat over uw lichamelijk of geestelijk letsel. Bijvoorbeeld een brief, behandelplan of foto’s.

    

  • 3. Het gewelds- of seksueel misdrijf gebeurde in Nederland

   Het gewelds- of seksueel misdrijf gebeurde in Nederland. Of in een Nederlands vliegtuig, of op een Nederlandse boot.

   U kunt ook een tegemoetkoming aanvragen als u:

   • slachtoffer was van een gewelds- of seksueel misdrijf in Carabisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) op of na 1 januari 2017
   • niet in Nederland woont, maar wel hier slachtoffer was van een gewelds- of seksueel misdrijf.

   Was u slachtoffer van een gewelds- of seksueel misdrijf in een EU-land?

   Dan kunt u via het Schadefonds een uitkering aanvragen uit het schadefonds van het land waar u slachtoffer was. Dit kan alleen als dat op of na 1 januari 2006 was.

  • 4. U heeft geen eigen aandeel in het geweldsmisdrijf

   Wij kijken naar uw eigen rol bij het misdrijf. Bijvoorbeeld:

   • Heeft u als eerste geweld gebruikt?
   • Heeft u de ander uitgedaagd?
   • Deed u mee aan een criminele activiteit, zoals drugshandel?

   Dan krijgt u misschien geen tegemoetkoming, of een lager bedrag.

  • 5. U krijgt geen vergoeding voor uw schade van de dader of van een verzekering

   U krijgt alleen een tegemoetkoming van ons, als u geen vergoeding krijgt van de dader of van een verzekering.

   Goed om te weten:

   • Weet u nog niet of u een vergoeding krijgt van de dader of een verzekering? Dan kunt u gerust bij ons een tegemoetkoming aanvragen.
   • Heeft u van ons een tegemoetkoming gekregen? En krijgt u daarna toch een schadevergoeding van de dader of een verzekering? Dan moet u meestal (een deel van) onze tegemoetkoming terugbetalen.
   • Wij kunnen de vergoeding die de dader aan u moet betalen al meetellen bij uw aanvraag. Dan hoeft u onze tegemoetkoming niet achteraf terug te betalen.
  • 6. U dient de aanvraag binnen tien jaar in

   Uw aanvraag moet binnen tien jaar na het gewelds- of seksueel misdrijf bij ons binnen zijn. Aanvragen die later worden ingediend, kunnen wij alleen behandelen wanneer u hier een goede reden voor opgeeft. Het is nooit mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een gewelds- of seksueel misdrijf dat voor 1 januari 1973 heeft plaatsgevonden.

   Let op: Hoe langer het geleden is dat het misdrijf plaatsvond, hoe lastiger het is om gegevens van bijvoorbeeld de politie te achterhalen. Deze informatie hebben wij wel nodig voor de beoordeling van uw aanvraag. Daardoor is de kans aanwezig dat u bij een late aanvraag geen uitkering krijgt.

 • Slachtoffers (English FAQs)
  • Are you a victim of an intentional violent crime?

   An intentional violent crime is a crime in which intentional violence was used against you or in which you were threatened with violence. For example: robbery, assault or rape.

  • Do you have serious physical or psychological injuries?

   You need to have incurred serious physical and/or psychological injuries as a result of the intentionally committed violent crime or sex crime. According to the Compensation Fund, serious injuries are injuries with long-term or lasting medical effects.

   Some examples are: a disfiguring facial scar, fracture of an arm or leg, the loss of an eye or a post-traumatic stress disorder. Check the list of injuries for an overview of the injuries that are considered to be serious by the Compensation Fund.

  • Was the intentionally committed violent crime or sex crime committed in the Netherlands?

   The intentionally committed violent crime or sex crime must have been committed in the Netherlands. Your nationality (or that of your close relative) is not relevant. You also do not have to live in the Netherlands to be able to file an application. For further information, see our policy manual.

   Were you a victim of a violent crime in one of the EU-countries after 1 January 2006? If so, then you can file an application with the Dutch Compensation Fund for a payment from the compensation fund in the country in which you became a victim.

  • Did you or your close relative take part in the violent crime?

   When you have taken part in the violent crimeit may have consequences for your application. If, for instance, you were the first to use violence, you have challenged somebody or if you took part in criminal activities, then you yourself are (partly) to blame for the damage resulting from the violent crime. In these cases you may not get (full) compensation.

   However, if you were involved in an act of violence because you were helping a fellow citizen who was being assaulted, then you are not likely to be held accountable.

   If you file an application as a surviving relative, your relative must not have contributed to the violent crime. If it is established that your relative contributed to the violent crime, you will be denied compensation.

  • Were the damages compensated in any other way?

   The Compensation Fundwill pay compensation if your damages were not compensated in any other way. Did you, for instance, receive compensation from the perpetrator or an insurance company? If so, then the Compensation Fund may deduct this amount from the payment.

   If your damages were fully compensated, then the Compensation Fund, in principle, will not pay any compensation. You do not have to wait with filing the application until you know whether you get compensated by another party.

   If you receive a payment from the Compensation Fund, and afterwards from the perpetrator, for instance, you must report this to the Compensation Fund. The Compensation Fund will then determine whether this payment must be settled with (part of) the payment you received from the Compensation Fund. For further information, see our policy manual.

  • Did you file the application within a period of ten years after the intentionally committed violent crime or sex crime took place, or after death?

   You must file your application within a period of ten years after the intentionally committed violent crime or sex crime was committed, or after your relative died. It is possible that you are not able to file your application in this period of time. In that event, let us know the reason for the delay. We will then see if we can still handle your application.

   It is not possible to file an application if the violent crime happened before 1 January 1973.

 • Nabestaanden
  • 1. U bent nabestaande

   U kunt als nabestaande een tegemoetkoming aanvragen als uw naaste is overleden door een gewelds- of seksueel misdrijf. Of door zeer onvoorzichtig gedrag van iemand anders.

  • 2a. Het slachtoffer is overleden door een geweldsmisdrijf met opzet

   Het slachtoffer is overleden door een geweldsmisdrijf met opzet. Dat betekent dat de dader expres geweld heeft gebruikt tegen het slachtoffer, zoals bij moord of doodslag.

   Het gaat dus niet om ongelukken. Een voorbeeld: iemand met haast loopt tegen het slachtoffer aan. Het slachtoffer valt ongelukkig en overlijdt. Dat is een ongeluk, geen geweldsmisdrijf met opzet.

  • 2b. Het slachtoffer is overleden door de schuld van iemand anders (dood door schuld)

   Uw naaste is overleden door de schuld van iemand anders. Maar het gebeurde niet met opzet (dood door schuld).

   Er zijn twee soorten dood door schuld:

   • dood door schuld in het verkeer
   • dood door schuld in het algemeen
  • 3. Het geweldsmisdrijf of dood door schulddelict gebeurde in Nederland

   Het geweldsmisdrijf of dood door schuld gebeurde in Nederland. Of in een Nederlands vliegtuig, of op een Nederlandse boot.

   U kunt ook een tegemoetkoming aanvragen als het slachtoffer:

   • overleed door een geweldsmisdrijf of dood door schuld in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) op of na 1 januari 2017
   • niet in Nederland woont, maar wel hier overleden is door een geweldsmisdrijf (of dood door schuld).

   Was uw familielid slachtoffer van een geweldsmisdrijf in een EU-land?

   Dan kunt u via het Schadefonds een uitkering aanvragen uit het schadefonds van het land waar u slachtoffer was. Dit kan alleen als dat op of na 1 januari 2006 was.

  • 4. U of het slachtoffer had geen eigen aandeel in het geweldsmisdrijf

   Wij kijken naar uw eigen rol en die van het slachtoffer bij het misdrijf. Bijvoorbeeld:

   • Heeft u of het slachtoffer als eerste geweld gebruikt?
   • Heeft u of het slachtoffer de ander uitgedaagd?
   • Deed u of het slachtoffer mee aan een criminele activiteit, zoals drugshandel?

   Dan krijgt u misschien geen tegemoetkoming, of een lager bedrag.

  • 5. U krijgt geen vergoeding voor uw schade van de dader of van een verzekering

   U krijgt alleen een tegemoetkoming van ons, als u geen vergoeding krijgt van de dader of van een verzekering.

   Goed om te weten:

   • Heeft u van ons een tegemoetkoming gekregen? En krijgt u daarna toch een schadevergoeding van de dader of een verzekering? Dan moet u meestal (een deel van) onze tegemoetkoming terugbetalen.
   • Wij kunnen de vergoeding die de dader aan u moet betalen al meetellen bij uw aanvraag. Dan hoeft u onze tegemoetkoming niet achteraf terug te betalen.
  • 6. U vraagt de tegemoetkoming binnen tien jaar aan

   Uw aanvraag moet binnen tien jaar na het gewelds- of seksueel misdrijf bij ons binnen zijn. Vraagt u de tegemoetkoming later aan? Dan moet u daar een goede reden voor hebben.

 • Naasten
  • 1. U bent naaste

   U kunt een tegemoetkoming aanvragen als uw naaste slachtoffer is van een gewelds- of seksueel misdrijf. Deze persoon heeft daardoor lichamelijke of geestelijke problemen gekregen die waarschijnlijk nooit meer overgaan.

   Wat is een naaste?
   U bent naaste als u:

   • echtgenoot of (geregistreerd) partner van het slachtoffer bent
   • een ouder, kind, (half)broer of (half)zus van het slachtoffer bent
   • een ander familielid bent dat leeft van de inkomsten van het slachtoffer
   • adoptie- of pleegouder/kind van het slachtoffer bent en leeft van de inkomsten van het slachtoffer
   • iemand anders bent die in hetzelfde gezin woont als het slachtoffer of leeft van de inkomsten van het slachtoffer
  • 2. Het was een geweldsmisdrijf met opzet

   Uw familielid is slachtoffer van een geweldsmisdrijf met opzet. Dat betekent dat de dader expres geweld heeft gebruikt tegen het slachtoffer. Of de dader heeft expres met geweld gedreigd. Denk bijvoorbeeld aan:

   • mishandeling
   • poging tot moord

   Het gaat dus niet om ongelukken. Een voorbeeld: iemand met haast loopt tegen het slachtoffer aan. Het slachtoffer valt ongelukkig en overlijdt. Dat is een ongeluk, geen geweldsmisdrijf met opzet.

  • 3. Er is sprake van ernstig en blijvend letsel door het gewelds- of seksueel misdrijf

   De problemen van het slachtoffer kunnen lichamelijk en/of geestelijk (psychisch) zijn. Dit noemen wij ‘letsel’.

   Wij vinden letsel ernstig en blijvend als:

   • het slachtoffer nog maar voor 30% (of minder) normaal kan leven
   • de toestand van het slachtoffer niet beter wordt, ook niet na een hele tijd.

    

  • 4. Het gewelds- of seksueel misdrijf gebeurde in Nederland

   Het gewelds- of seksueel misdrijf gebeurde in Nederland. Of in een Nederlands vliegtuig, of op een Nederlandse boot.

   U kunt ook een tegemoetkoming aanvragen als uw familielid:

   • slachtoffer was van een gewelds- of seksueel misdrijf in Carabisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) op of na 1 januari 2017
   • niet in Nederland woont, maar wel hier slachtoffer was van een gewelds- of seksueel misdrijf.
  • 5. U of het slachtoffer had geen eigen aandeel in het geweldsmisdrijf

   Wij kijken naar uw eigen rol en die van het slachtoffer bij het misdrijf. Bijvoorbeeld:

   • Heeft u of het slachtoffer als eerste geweld gebruikt?
   • Heeft u of het slachtoffer de ander uitgedaagd?
   • Deed u of het slachtoffer mee aan een criminele activiteit, zoals drugshandel?

   Dan krijgt u misschien geen tegemoetkoming, of een lager bedrag.

  • 6. U krijgt geen vergoeding voor uw schade van de dader of van een verzekering

   U krijgt alleen een tegemoetkoming van ons, als u geen vergoeding krijgt van de dader of van een verzekering.

   Goed om te weten:

   • Weet u nog niet of u een vergoeding krijgt van de dader of een verzekering? Dan kunt u gerust bij ons een tegemoetkoming aanvragen.
   • Heeft u van ons een tegemoetkoming gekregen? En krijgt u daarna toch een schadevergoeding van de dader of een verzekering? Dan moet u meestal (een deel van) onze tegemoetkoming terugbetalen.
   • Wij kunnen de vergoeding die de dader aan u moet betalen al meetellen bij uw aanvraag. Dan hoeft u onze tegemoetkoming niet achteraf terug te betalen.
  • 7. Het gewelds- of seksueel misdrijf gebeurde op of na 1 januari 2019

   Als naaste kunt u alleen een tegemoetkoming aanvragen als het gewelds- of seksueel misdrijf gebeurde op of na 1 januari 2019.

 • Getuigen
  • 1. U bent getuige of burgerhulpverlener

   U bent getuige:

   • als u gezien heeft dat er een gewelds- of zedenmisdrijf is gebeurd
   • of als u onverwachts een slachtoffer hebt gevonden op de plaats van het misdrijf.

   U bent burgerhulpverlener:

   wanneer u als burger hulp heeft gegeven aan een slachtoffer van een gewelds- of zedenmisdrijf. En dus niet als professionele hulpverlener.

  • 2. Het was een geweldsmisdrijf met opzet

   Het gaat om een geweldsmisdrijf met opzet. Dat betekent dat de dader expres geweld heeft gebruikt tegen het slachtoffer. Of de dader heeft expres met geweld gedreigd. Denk bijvoorbeeld aan:

   • mishandeling
   • diefstal met geweld
   • verkrachting
   • doodslag

   Het gaat dus niet om ongelukken. En ook niet als iemand overlijdt door de schuld van iemand anders (dood door schuld).

  • 3. U heeft ernstig psychisch letsel

   Als getuige of burgerhulpverlener heeft u ernstige psychische (geestelijke) problemen door het misdrijf. Dit noemen wij ‘letsel’. Wij vinden psychisch letsel ernstig als:

   • u daarvoor meerdere keren bij een psycholoog of psychiater bent geweest
   • het erg lang duurt voordat u beter bent
   • u helemaal niet meer beter wordt.

   U heeft bijvoorbeeld last van:

   • een depressie
   • een angststoornis
   • een posttraumatische stressstoornis
  • 4. Het gewelds- of seksueel misdrijf gebeurde in Nederland

   Het gewelds- of seksueel misdrijf gebeurde in Nederland. Of in een Nederlands vliegtuig, of op een Nederlandse boot.

   U kunt ook een tegemoetkoming aanvragen als u:

   • getuige was van een gewelds- of seksueel misdrijf in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) op of na 1 januari 2017
   • niet in Nederland woont, maar wel hier getuige was van een gewelds- of seksueel misdrijf.

   Was u getuige van een geweldsmisdrijf in een EU-land?

   Dan kunt u via het Schadefonds een uitkering aanvragen uit het schadefonds van het land waar u getuige was. Dit kan alleen als dat op of na 1 januari 2006 was.

  • 5. U had geen eigen aandeel in het geweldsmisdrijf

   Wij kijken naar uw eigen rol bij het misdrijf. Bijvoorbeeld:

   • Heeft u als eerste geweld gebruikt?
   • Heeft u de ander uitgedaagd?
   • Deed u mee aan een criminele activiteit, zoals drugshandel?

   Dan krijgt u misschien geen tegemoetkoming, of een lager bedrag.

  • 6. U krijgt geen vergoeding voor uw schade van de dader of van een verzekering

   U krijgt alleen een tegemoetkoming van ons, als u geen vergoeding krijgt van de dader of van een verzekering.

   Goed om te weten:

   • Weet u nog niet of u een vergoeding krijgt van de dader of een verzekering? Dan kunt u gerust bij ons een tegemoetkoming aanvragen.
   • Heeft u van ons een tegemoetkoming gekregen? En krijgt u daarna toch een schadevergoeding van de dader of een verzekering? Dan moet u meestal (een deel van) onze tegemoetkoming terugbetalen.
   • Wij kunnen de vergoeding die de dader aan u moet betalen al meetellen bij uw aanvraag. Dan hoeft u onze tegemoetkoming niet achteraf terug te betalen.
  • 7. U vraagt de tegemoetkoming binnen tien jaar aan

   Uw aanvraag moet binnen tien jaar na het geweldsmisdrijf bij ons binnen zijn. Vraagt u de tegemoetkoming later aan? Dan moet u daar een goede reden voor hebben.

Meer hulp nodig?

 • Websites van partners

  • Welke rechten heb ik als slachtoffer of nabestaande?

   Als slachtoffer, naaste of nabestaande heeft u rechten. U heeft bijvoorbeeld:

   • recht op hulp en advies van Slachtofferhulp
   • recht op een advocaat
   • recht op informatie over de dader.

   Op de website van de Rijksoverheid vindt u alles wat belangrijk is als u slachtoffer bent geworden van een geweldsmisdrijf. Klik op het logo hieronder om naar de pagina over Slachtofferbeleid te gaan.

  • Wat kan Slachtofferhulp Nederland voor mij doen?

   Heeft u een gewelds- of seksueel misdrijf meegemaakt? Dan kunt u bij Slachtofferhulp Nederland terecht voor:

   • emotionele steun
   • hulp bij een rechtszaak
   • hulp bij het aanvragen van een tegemoetkoming bij het Schadefonds.

   Slachtofferhulp helpt u op het moment dat u dat wilt, op een manier die bij u past.

   Klik op het logo hieronder om naar de website van Slachtofferhulp te gaan.

  • Ik heb een gewelds- of seksueel misdrijf meegemaakt. Welke hulp is er voor mij?

   Heeft u een geweldsmisdrijf meegemaakt? Dan zijn er veel organisaties die u kunnen helpen. Op SlachtofferWijzer.nl staat een overzicht van alle hulp.

  • Wat kan het Openbaar Ministerie (OM) voor mij doen?

   Komt er een rechtszaak? Dan helpt het Openbaar Ministerie (OM) u tijdens de rechtszaak: u krijgt informatie, advies en begeleiding.

   Op de website van het OM staat wat u als slachtoffer van het OM kunt verwachten. Klik op het logo hieronder om naar de website van het OM te gaan.

   Openbaar Ministerie
  • Wat kan de politie voor mij doen?

   De politie kan op zoek gaan naar de dader van het gewelds- of seksueel misdrijf. Daarvoor doet u eerst aangifte of een melding.

   Op de website van de politie staat informatie over:

   • welke rechten u heeft als slachtoffer
   • het verschil tussen een melding doen en aangifte doen
   • wat u van de politie kunt verwachten.

   Klik op het logo hieronder om naar de website van de politie te gaan.

    

  • Wat kan Perspectief herstelbemiddeling voor mij doen?

   Na een geweldsmisdrijf brengt Perspectief herstelbemiddeling slachtoffer en dader met elkaar in contact. Vaak helpt het om vragen te kunnen stellen en antwoorden te krijgen. Het lucht op, geeft meer inzicht en meer rust.

   Op de website van Perspectief herstelbemiddeling staat:

   • wat herstelbemiddeling is
   • voor wie het is
   • hoe het werkt

   Ook kunt u ervaringen van slachtoffers lezen. Klik op het logo hieronder om naar de website van Perspectief herstelbemiddeling te gaan.

    

   Logo Perspectief Herstelbemiddeling

  • Wat kan de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG) voor mij doen?

   Is uw naaste overleden door een geweldsmisdrijf? De Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG) zorgt voor contact met andere mensen die ook een familielid zijn kwijtgeraakt door geweld. De FNG organiseert daarnaast elk jaar een herdenkingsdag en andere bijeenkomsten voor lotgenoten.

   Klik op het logo hieronder om naar de website van de FNG te gaan.

   Logo FNG

   Meer informatie: