Menu

Publicatiedatum: 25 mei 2018

Laatste wijziging: 22-12-2022

Verwerking persoonsgegevens
Het Schadefonds Geweldsmisdrijven kan aan slachtoffers van gewelds- en seksuele misdrijven een financiële tegemoetkoming geven. Wanneer u een aanvraag indient, verwerken wij uw persoonsgegevens. Het Schadefonds is hierbij gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de AVG). Dit betekent dat wij vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens, deze veilig bewaren en niet zomaar delen met derden. U hoeft dan ook niet bang te zijn dat de dader uw gegevens te zien krijgt. De medewerkers van het Schadefonds hebben geheimhoudingsplicht. Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens leest u hieronder.

Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
Het Schadefonds verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar taak van algemeen belang, die is vastgelegd in de Wet schadefonds geweldsmisdrijven (hierna: de Wet sgm). Ook kan het Schadefonds persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van andere (tijdelijke) regelingen, zoals de Tijdelijke Regeling Slachtoffers Jeugdzorg. Deze regelingen zijn altijd vastgelegd in een wet.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het beoordelen van uw aanvraag. Daarnaast kunnen wij uw gegevens ook gebruiken voor onderzoek. Dit wordt in de AVG als een rechtmatige verdere verwerking van uw gegevens aangemerkt.

Onderzoek
Het Schadefonds vindt het belangrijk om haar dienstverlening aan burgers te verbeteren en doet daarom regelmatig onderzoek naar de ervaringen van slachtoffers die een aanvraag indienden. Ook werkt het Schadefonds mee aan de Slachtoffermonitor van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het kan zijn dat u voor een onderzoek wordt benaderd om bijvoorbeeld een vragenlijst in te vullen. Wat u invult wordt altijd anoniem verwerkt. U kunt uw medewerking aan een onderzoek altijd weigeren. Wanneer wij een onderzoek door een externe partij laten uitvoeren en hiervoor persoonsgegevens moeten verstrekken, dan maken wij hierover afspraken om te zorgen dat uw privacy altijd voldoende beschermd is.

Van wie verwerkt het Schadefonds persoonsgegevens?
Het Schadefonds verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u als slachtoffer een aanvraag indient op basis van de Wet sgm of een tijdelijke regeling. Van minderjarige slachtoffers verwerken wij de persoonsgegevens wanneer de ouder of wettelijk vertegenwoordiger een aanvraag namens hen indient. Indien u slachtoffer bent geweest, is het ook mogelijk dat een naaste van u een aanvraag indient. In dat geval zullen wij ook (beperkt) persoonsgegevens van u verwerken om te bepalen of uw naaste voor een uitkering in aanmerking komt.

Welke soorten persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie over een persoon bevatten. Het Schadefonds verwerkt veel persoonsgegevens. Hieronder vallen in ieder geval gegevens om u te identificeren zoals uw naam, geboortedatum, burgerservicenummer (BSN) en handtekening en gegevens om te corresponderen zoals uw adres, woonplaats, en eventueel telefoonnummer(s) en e-mailadres. Daarnaast vragen wij ook uw bankrekeningnummer om een uitkering te kunnen overmaken.

Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze worden door de wetgever extra beschermd. Het Schadefonds beschikt ook in veel gevallen over bijzondere persoonsgegevens, namelijk over medische informatie in het dossier (vooral over het opgelopen letsel, maar soms ook medische voorgeschiedenis) of moet dit later opvragen.  Het Schadefonds heeft verder de mogelijkheid om strafrechtelijke gegevens op te vragen, zoals een proces-verbaal, rechterlijke uitspraak of justitiële documentatie over een persoon, d.w.z. of iemand een strafblad heeft ja of nee.

Alleen noodzakelijke persoonsgegevens
Het Schadefonds verwerkt alleen die persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor een uitkering. Als het niet nodig is, vraagt het Schadefonds geen extra informatie op. De meeste gegevens verstrekt u zelf bij het indienen van uw aanvraag of op ons verzoek. In sommige gevallen vraagt het Schadefonds rechtstreeks bij derden informatie op. Het kan dan gaan om de volgende informatie:

Strafrechtelijke informatie: om te beoordelen wat u overkomen is, of dit een opzettelijk geweldsmisdrijf is, en of u hier een eigen aandeel in had. Deze informatie kunnen wij opvragen bij de politie, het Openbaar Ministerie of de rechtbank. Dit is in de wet vast gelegd.

Medische informatie: om te beoordelen wat voor letsel u opliep bij het misdrijf en hoe ernstig dit letsel is. Wij kunnen u zelf vragen deze medische informatie toe te sturen. Of onze medische adviseurs vragen deze informatie (met uw toestemming) op bij uw behandelaars.

Informatie over schadevergoedingen: om te beoordelen of u al een schadevergoeding heeft ontvangen. Wij kunnen bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) informatie over schadevergoedingsmaatregelen navragen. Ook kunnen wij een toegekende uitkering via het CJIB met de betaalde schadevergoeding verrekenen.

Wanneer het Schadefonds bij andere organisaties informatie opvraagt, zullen wij ook beperkt persoonlijke informatie moeten verstrekken, zodat de organisatie aan ons verzoek kan voldoen. Het Schadefonds stelt hierbij de voorwaarde dat persoonsgegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze noodzakelijk zijn. Alle instanties aan wie gegevens worden verstrekt moeten zich houden aan de regels van de AVG en zij hebben ook geheimhoudingsplicht.

Opvragen medische informatie
Bij de behandeling van een aanvraag is het soms nodig dat het Schadefonds informatie opvraagt bij een zorgverlener bij wie u in behandeling bent (geweest). Dit doet het Schadefonds alleen met uw toestemming. In dat geval krijgt u een medische volmacht toegestuurd met het verzoek deze te ondertekenen. Als u geen toestemming geeft om medische informatie op te vragen bij uw behandelaars, dan kan dit van invloed zijn op de beoordeling van uw aanvraag. Deze informatie is namelijk wel noodzakelijk voor onze beoordeling.

Kopie identiteitsbewijs
Wij vragen u om een kopie van uw identiteitsbewijs om u te kunnen identificeren, wanneer u een aanvraag indient. Deze kopie gebruiken wij om uw identiteit te controleren als wij uw aanvraag registreren. Daarna vernietigen wij de kopie. Deze kopie wordt dus niet door ons opgeslagen. Als u via DigiD een aanvraag indient, hoeft u geen kopie van uw identiteitsbewijs toe te voegen.

Wilt u meer weten over hoe u veilig om kunt gaan met het verstrekken van een kopie van uw identiteitsbewijs? Klik dan op de volgende link: Hoe maak ik met de  een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs? op www.Rijksoverheid.nl

Beveiliging verwerking persoonsgegevens
Het Schadefonds heeft de werkprocessen zodanig ingericht dat zij voldoet aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Bewaartermijn persoonsgegevens
Het Schadefonds bewaart gegevens niet langer dan nodig is. De termijnen hiervoor zijn vastgelegd in de Selectielijst van het Ministerie van Justitie. Deze kunt u vinden op de site van het Nationaal Archief. Hierin staat o.a. dat aanvragen, met daarin de persoonsgegevens van de aanvrager, 15 jaar digitaal bewaard moeten worden. Documenten die op papier worden toegestuurd, scannen wij en slaan wij digitaal op. Fysieke documenten worden na 6 maanden vernietigd.

Recht op inzage, wijziging of verwijdering
U kan vragen om inzage in uw gegevens of een kopie van uw dossier. Het Schadefonds stuurt dit kosteloos toe. Het is ook mogelijk het dossier op het kantoor van het Schadefonds in Den Haag in te zien. U kunt dit schriftelijk aanvragen, of via ons digitale klantportaal, wanneer u hier al gebruik van maakt voor uw aanvraag. In dat geval kunt u uw verzoek toevoegen aan uw digitale dossier.

Wij kunnen u vragen om uzelf te identificeren als u vraagt om inzage of een afschrift van uw gegevens. Als blijkt dat bepaalde gegevens in het dossier niet kloppen, kunnen deze op uw verzoek gewijzigd of verwijderd worden. Ook gegevens die niet nodig zijn voor de beoordeling van uw aanvraag kunt u laten verwijderen. U kunt geen gegevens laten verwijderen die onderdeel zijn geweest van de beoordeling van uw aanvraag. Ook kunt u niet al uw gegevens uit ons systeem laten verwijderen.

Bezwaar tegen verwerking persoonsgegevens
Een aanvrager kan zich verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens. U kan bijvoorbeeld geen toestemming geven om informatie op te vragen bij een behandelaar. Het gevolg kan dan zijn dat wij over te weinig informatie beschikken om uw aanvraag te beoordelen. Als u wilt dat wij bepaalde gegevens niet verwerken, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen de verwerking. U moet dan aangeven waarom u vindt dat wij deze gegevens niet mogen verwerken. Wij nemen binnen een maand een beslissing op dit bezwaar. Tot die tijd doen wij niets met uw gegevens en slaan wij ze alleen op.

Reactietermijn
Wij sturen u binnen een maand een reactie op uw schriftelijke verzoek wanneer u een van bovengenoemde rechten uitoefent.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met onze reactie?
Onze reactie op uw verzoek is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat u hiertegen in bezwaar en beroep kunt gaan. Een bezwaarschrift moet altijd met redenen omkleed zijn. U kunt een bezwaar schriftelijk indienen bij het Afdelingshoofd Behandel en Bezwaar. Deze neemt binnen vier weken een beslissing op uw bezwaar. Indien u het hier ook niet mee eens bent, kunt u een beroepschrift indienen bij de bestuursrechter.

Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop het Schadefonds uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u ook de Autoriteit Persoonsgegevens vragen om te bemiddelen of om te handhaven.

Telefonisch contact over aanvraag
Als iemand telefonisch contact opneemt met het Schadefonds met een verzoek om informatie over een aanvraag, stellen we controlevragen aan deze persoon. Op die manier controleren we of de persoon aan de telefoon een aanvrager of zijn of haar gemachtigde is. We verstrekken alleen informatie aan de aanvrager of de gemachtigde.

Contact over uw rechten
Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens bij het Schadefonds, kunt u contact opnemen met de juridische behandelaar van uw aanvraag, wanneer deze bij u bekend is. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de Privacy Officer of Functionaris Gegevensbescherming. U kunt contact opnemen of uw privacyrechten uitoefenen op de volgende manieren:

  • Telefoon: 070-414 20 00. Dit is ons algemene nummer. Als u hier een terugbelverzoek achterlaat, dan neemt de Privacy Officer of Functionaris Gegevensbescherming contact met u op.
  • Digitaal: privacy@schadefonds.nl voor vragen;

Wanneer u uw rechten wilt uitoefenen, stuur ons dan geen email, maar gebruik ons digitale klantportaal of doe dit schriftelijk.

  • Schriftelijk: Schadefonds Geweldsmisdrijven
    o.v.v.  (onderwerp, bijv. Verzoek inzage)

Postbus 71

2514 EM  Den Haag

Cookies
De website schadefonds.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van Schadefonds Geweldsmisdrijven beter te laten functioneren en het bezoek aan de website te monitoren, zodat het Schadefonds Geweldsmisdrijven kan nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.