Menu

Let op! De regeling is gesloten.

U kunt géén aanvraag meer indienen voor de pilot aannemelijkheid slachtofferschap mensenhandel. Als u vóór 1 januari 2019 een vormvrij verzoek heeft ingediend, dan kunt u via pilotmensenhandel@schadefonds.nl een aanvraag- en machtigingsformulier opvragen.

Wat houdt de pilot in?

De minister van Justitie en Veiligheid heeft het Schadefonds Geweldsmisdrijven de opdracht gegeven de tijdelijke regeling aannemelijkheid slachtofferschap uit te voeren. Met deze regeling is het Schadefonds Geweldsmisdrijven van 1 januari tot en met 31 december 2018 bij wijze van proef (een pilot) uitgebreid met een subcommissie slachtofferschap mensenhandel.

Deskundigenbericht
De commissie heeft de taak om op aanvraag een multidisciplinair deskundigenbericht uit te brengen over de aannemelijkheid van slachtofferschap in individuele zaken. In het deskundigenbericht staat of de commissie het wel of niet aannemelijk acht dat een persoon slachtoffer is van mensenhandel. Het deskundigenbericht kan de aanvrager helpen op verschillende gebieden, namelijk voor een aanvraag:

 • voor een verblijfsvergunning op humanitaire gronden
 • voor gemeentelijke voorzieningen
 • voor specialistische zorg
 • voor een tegemoetkoming uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Wat is het doel van de pilot?
De pilot heeft als doel om na te gaan of de commissie slachtofferschap mensenhandel daadwerkelijk de aannemelijkheid van slachtofferschap kan beoordelen. Ook wil de pilot nagaan of het deskundigenbericht van de commissie toegevoegde waarde heeft voor betrokken partijen zoals IND, opvanginstellingen en slachtoffers.

Voor wie?
U kunt een aanvraag indienen bij de commissie slachtofferschap mensenhandel in de volgende gevallen:

 • Bij uitbuiting of een (voorbereidings)handeling in Nederland. Een aanvraag wegens mensenhandel welke zich geheel in het buitenland afspeelde kunnen wij in principe niet in behandeling nemen.
 • Er is aangifte gedaan. Uitzondering hierop is alleen mogelijk als u geen aangifte kon of wilde doen wegens ernstige bedreiging of een medische/psychische beperking. Welke informatie in dit geval nodig is, staat in de toelichting op het aanvraagformulier.
 • De zaak is op of na 1 januari 2018 geseponeerd (hieronder valt ook de voortijdige beëindiging) of de verdachte is op of na 1 januari 2018 (al dan niet onherroepelijk) vrijgesproken.
 • U dient de aanvraag in binnen vier weken na de datum vermeld op de sepotbeslissing, de brief voortijdige beëindiging of het vonnis.

Vier weken niet haalbaar?
De commissie is zich ervan bewust dat de termijn van vier weken niet altijd haalbaar is. Indien de termijn in het geding komt, adviseert de commissie een vormvrij verzoek in te dienen (per e-mail).

Kunt u nog niet alle informatie meesturen?
Nadere informatie en documenten moeten binnen (maximaal) vier weken worden aangeleverd. Bij geen reactie en zonder een tussenbericht van u of uw gemachtigde binnen vier weken, wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld. Op een later moment kan de aanvraag niet opnieuw worden ingediend. Als u nog niet alle informatie heeft, kunt u dit aangeven op het aanvraagformulier. U krijgt dan de gelegenheid om de aanvraag later aan te vullen.

Voldoet u niet aan deze vereisten?
Indien uw aanvraag niet voldoet aan bovengenoemde vereisten, beoordeelt de commissie of er sprake is van bepaalde omstandigheden waardoor de aanvraag alsnog in behandeling wordt genomen. Bij problemen of vragen helpen we u graag verder. U kunt dan een mail sturen naar pilotmensenhandel@schadefonds.nl.

Tegemoetkoming uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven
De aanvraag bij de commissie slachtofferschap mensenhandel betreft een andere procedure dan de aanvraag bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor een financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van mensenhandel. Dit betekent dat u voor een financiële tegemoetkoming een aparte aanvraag moet indienen. Wel kan het deskundigenbericht worden meegestuurd als onderbouwing van deze aanvraag.
Als u vragen heeft, kunt u deze mailen naar pilotmensenhandel@schadefonds.nl.

Aanvraag indienen
U kunt een aanvraag voor een deskundigenbericht indienen tot 1 januari 2019. Het formulier is digitaal in te vullen en kan daarna worden geprint en ondertekend. Wij nemen een aanvraag alleen in behandeling als deze is voorzien van een handtekening en een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart, het vreemdelingendocument of B8-pas). Indien u geen legitimatiebewijs heeft, kunt u dit aangeven op het aanvraagformulier.

Voor de beoordeling van de aanvraag helpt het ons als het formulier zo volledig mogelijk is ingevuld en aanvullende informatie is bijgevoegd. Denk hierbij aan:

 • de aangifte
 • de sepotbrief of uitspraak van een rechtbank
 • medische informatie
 • eventueel verklaringen van derden en rapportages van instellingen

Let op! Bij het aanvraagformulier horen drie machtigingsformulieren.

Meertalige informatie over Pilot slachtofferschap mensenhandel: klik hier

Meer informatie:
Ministeriële regeling aannemelijkheid slachtofferschap mensenhandel + toelichting
Wpg-machtigingsbesluit aannemelijkheid slachtofferschap mensenhandel
Beleidsregels
Infoblad over de regeling aannemelijkheid slachtofferschap mensenhandel
Privacyreglement regeling aannemelijkheid slachtofferschap mensenhandel