Menu

Beleidsbundel
Om in aanmerking te komen voor een uitkering uit het Schadefonds, moet de aanvraag voldoen aan alle voorwaarden uit de Wet schadefonds geweldsmisdrijven. De wettelijke regels hebben wij uitgewerkt in onze beleidsbundel. In deze beleidsbundel kunt u lezen hoe het Schadefonds een aanvraag beoordeelt. Zo kunt u nagaan of de aanvraag in aanmerking komt voor een tegemoetkoming uit het Schadefonds. De beleidsbundel wordt regelmatig aangepast. Klik hier voor de beleidsbundel van augustus 2021.

Hieronder volgt een overzicht van de aanpassingen:

 • Aannemelijkheid
  Inhoudelijk is er geen beleidswijziging doorgevoerd. Wel is er nu een duidelijke uitleg over het begrip ‘aannemelijkheid’. En hoe de beoordeling van een aanvraag op aannemelijkheid gebeurt. Daarnaast is er een lijst opgenomen met bronnen die een bijdrage kunnen leveren aan de beoordeling van aannemelijkheid. Ook is er informatie opgenomen over aannemelijkheid in geval van mensenhandel.
  Zie paragraaf 1.1.2
 • Vooronderstellen van ernstig letsel
  Met betrekking tot mensenhandel is informatie toegevoegd dat er sprake moet zijn van mensenhandel in de zin van artikel 273f Wetboek van Strafrecht, wil ernstig letsel kunnen worden voorondersteld.
  Zie paragraaf 1.2.3
 • Beleid in geval van een (terroristische) aanslag
  Dit is een nieuw onderdeel in de beleidsbundel over het beleid in geval van een (terroristische) aanslag.
  Zie hoofdstuk 5
 • Indieningstermijn van tien jaar
  De indieningstermijn van tien jaar wordt strikter gehanteerd. Een aanvraag die na afloop van deze termijn is ingediend, wordt toch behandeld als de aanvraag zo spoedig is ingediend als redelijkerwijs kon worden verlangd. Het niet op de hoogte zijn van het bestaan van het Schadefonds geldt niet als reden voor het overschrijden van de tien jaar. Verder is in de beleidsbundel opgenomen dat in geval van minderjarige slachtoffers de termijn begint te lopen vanaf de meerderjarigheid.
  Zie hoofdstuk B
 • Onderhoudskosten graf en grafrechten
  Er is een wijziging in de tegemoetkoming in onderhoudskosten van een graf en grafrechten. Alleen voor de “koop” van een particulier graf, ook wel grafrechten genoemd, geldt dat alleen een uitkering mogelijk is voor de kosten voor een periode van tien of twintig jaar. Dit is inclusief de bijbehorende vaste onderhoudsbijdrage. Een aanvullende aanvraag voor kosten na verloop van deze periode is niet mogelijk.
  Zie hoofdstuk E.2 – Uitvaartkosten
 • Uitkering en bijstand
  De wijziging in de wetgeving rondom de Participatiewet, bepaalt dat de uitkering van het Schadefonds niet langer wordt meegenomen in de middelentoets bij de bepaling van het recht op en de hoogte van de bijstandsuitkering. Voor de Beleidsbundel Caribisch Nederland is een vergelijkbare wijziging doorgevoerd als gevolg van aanpassing in de Beleidsregels toepassing Besluit Onderstand BES 2019.
  Zie hoofdstuk Q

Letsellijst
De letsellijst geeft een indicatie welk letsel als ernstig wordt beschouwd en welke uitkering hierbij past. Het Schadefonds gebruikt zes letselcategorieën, waaraan zes vaste bedragen zijn gekoppeld. De ernst van het letsel en de omstandigheden waaronder het geweldsmisdrijf is gepleegd, bepalen de letselcategorie. De letsellijst wordt regelmatig aangepast. Klik hier voor de Letsellijst van augustus 2021.

Hieronder volgt een overzicht van de aanpassingen:

 • Gebit
  Om in aanmerking te komen voor een uitkering was het in geval van gebitsletsel een vereiste om een tandheelkundige behandeling, zoals het plaatsen van een implantaat of kroon, te laten uitvoeren. Dit is niet langer vereist. Het is nu voldoende als er sprake is van definitief verlies van een gebitselement.
  Zie hoofdstuk Gebit
 • Vooronderstellen van ernstig psychisch letsel op basis van het geweldsmisdrijf
  In aansluiting op de wijziging in de Beleidsbundel is ook in de Letsellijst opgenomen dat ernstig letsel wordt voorondersteld in geval van iedere vorm van mensenhandel in de zin van artikel 273f Wetboek van Strafrecht.
  Zie hoofdstuk 2A
 • Beoordeling van psychisch letsel op basis van medische informatie
  In dit deel van de letsellijst is de inhoud van de letselcategorieën 4 tot en met 6 aangepast. De tekst is duidelijker omschreven. Ook is er een aanvulling op de termen met betrekking tot tijdelijke en blijvende beperkingen en afhankelijkheid. Belangrijk is dat het onderscheid voor de letselcategorieën 4,5 en 6 wordt gemaakt op de mate van afhankelijkheid en niet op de totale behandelduur. De genoemde duur van behandeltrajecten in letselcategorie 5 en 6 is slechts een indicatie. Als een slachtoffer bijvoorbeeld een kortere behandelduur dan 5 jaar kent, maar er is sprake van gedeeltelijke blijvende afhankelijkheid, dan wordt toch categorie 5 toegepast.
  Zie hoofdstuk 2B