Menu

Nadat Marieke haar wettelijk vertegenwoordiger in flarden vertelt wat er is gebeurd wordt aangifte tegen Peter gaan. Pas dan kan de wettelijk vertegenwoordiger de diverse blauwe plekken bij Marieke plaatsen.

Door het seksueel misbruik ervaart Marieke psychische klachten en gedragsveranderingen, waarvoor zij langdurig in behandeling gaat. De behandelaars van Marieke constateren PTSS en richten zich er op de misbruikervaring van Marieke een plaats in haar leven te geven. Ook de wettelijk vertegenwoordiger van Marieke constateert dat er sinds de zomer een duidelijke gedragsverandering bij haar te zien is. Ze is angstig, fysiek en verbaal opstandig, huilt veel en ligt hele nachten wakker.

Peter wordt strafrechtelijk vervolgd en de wettelijk vertegenwoordiger van Marieke komt in contact met Slachtofferhulp Nederland. De juridisch medewerker van Slachtofferhulp Nederland ondersteunt Marieke en haar wettelijk vertegenwoordiger in de strafrechtelijke procedure. Zo wordt de vordering benadeelde partij opgesteld en wordt de wettelijk vertegenwoordiger van Marieke juridisch bijgestaan tijdens de behandeling van de zaak bij de Rechtbank.

De rechtbank spreekt Peter vrij omdat niet bewezen is dat Peter Marieke heeft gedwongen tot seks, dat hij geweld heeft gebruikt of haar heeft bedreigd. Ook vindt de rechtbank dat er geen sprake was van ontucht. Hoewel Peter vier jaar ouder is, is de leeftijd waarop hij functioneert veel lager. De rechtbank vindt daarom dat onder deze omstandigheden het ontuchtig karakter van de seksuele handelingen ontbreekt nu er sprake is van min of meer gelijkwaardige partners.

De vrijspraak van Peter wordt door Marieke en haar wettelijk vertegenwoordiger ervaren als een klap in het gezicht. De officier van justitie besluit niet in hoger beroep te gaan waardoor aan de strafrechtelijke procedure een einde komt. De vrijspraak betekent ook dat de vordering benadeelde partij niet wordt toegekend en dat Marieke dus geen schadevergoeding ontvangt.

De juridisch medewerker van Slachtofferhulp Nederland bespreekt met Marieke en haar wettelijk vertegenwoordiger de mogelijkheden van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Zij dienen een aanvraag voor een financiële tegemoetkoming in. Marieke is op dat moment al zo’n 3 jaar in behandeling wegens het misbruik en ze is nog niet uitbehandeld. Bij de aanvraag wordt gefocust op de psychische gevolgen, de behandelingen, de geconstateerde PTSS van Marieke en het niveauverschil tussen Peter en Marieke. Ook het aanwezige fysieke overwicht van Peter op Marieke wordt benadrukt.

Drie maanden later ontvangt Marieke via haar wettelijk vertegenwoordiger de beslissing op haar aanvraag. Het is positief nieuws. Het Schadefonds vindt het aannemelijk dat Marieke slachtoffer is geworden van een opzettelijk geweldsmisdrijf en kent haar € 10.000 toe voor het seksueel misbruik. Deze beslissing geeft Marieke (en haar wettelijk vertegenwoordiger) erkenning voor wat er is gebeurd. Mooi dat Slachtofferhulp Nederland en het Schadefonds Geweldsmisdrijven daaraan hebben kunnen bijdragen.