Menu

Erkenning van leed
De tegemoetkoming voor affectieschade is een vorm van smartengeld voor nabestaanden en naasten. Het gaat hier om immateriële schade die wordt veroorzaakt door het overlijden of ernstig en blijvend letsel van een naaste door een geweldsdelict. In geval van overlijden kan ook sprake zijn van dood door schuld bij een verkeersongeval, medische fout of bedrijfsongeval. Monique Groot, directeur Schadefonds Geweldsmisdrijven: “Met de vergoeding van affectieschade bieden we erkenning en genoegdoening aan naasten en nabestaanden. Het kan helpen bij de verwerking van het leed dat naasten en nabestaanden is aangedaan.”

Vaste bedragen
Het Schadefonds gebruikt zes letselcategorieën, waaraan zes vaste bedragen zijn gekoppeld. De ernst van het opgelopen letsel en de omstandigheden waaronder het geweldsmisdrijf is gepleegd, bepalen welke letselcategorie van toepassing is. Het vaste bedrag dat bij die letselcategorie hoort, is dan de uitkering die het Schadefonds aan het slachtoffer verstrekt. Voor de tegemoetkoming voor nabestaanden en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel wordt een vaste letselcategorie gehanteerd, namelijk letselcategorie 3. Het hierbij behorende bedrag van 5.000 euro is dan de uitkering die het Schadefonds aan de nabestaande of de naaste verstrekt.

Meer weten? Ga naar informatie voor slachtoffers.