Menu

Het Schadefonds geeft een financiële tegemoetkoming aan slachtoffers van opzettelijk gepleegde geweldsmisdrijven, die daardoor ernstig lichamelijk of psychisch letsel hebben opgelopen. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn een overval of diefstal met geweld, straatroof, bedreiging met een wapen, mishandeling, zedenmisdrijven, maar ook huiselijk geweld. Ook nabestaanden van geweldsmisdrijven en dood door schulddelicten kunnen een tegemoetkoming van het Schadefonds krijgen.

Gemiddeld ontving een slachtoffer 3.986 euro. In 2016 was dit 3.721 euro. Monique de Groot, directeur van het Schadefonds: “Deze stijging lijkt te komen doordat we sinds juli 2016 ook aanvragen van nabestaanden van dood door schulddelicten behandelen. Nabestaanden krijgen een tegemoetkoming van € 5.000.”

Naast aanvragen voor geweldmisdrijven beoordeelde het Schadefonds in 2017 ook andere aanvragen. Allereerst aanvragen van slachtoffers van een bedrijfs- of woningoverval. Zij kunnen op grond van de Subsidieregeling overvallen maximaal 1.000 euro subsidie krijgen voor genomen preventieve maatregelen om een tweede overval te voorkomen. Daarnaast heeft het Schadefonds aanvragen beoordeeld van slachtoffers van seksueel misbruik in jeugdzorginstellngen en pleeggezinnen, de zogenaamde Samson-regelingen. Slachtoffers konden tot 1 maart 2017 een aanvraag hiervoor indienen.

Erkenning
Het afgelopen jaar heeft het Schadefonds stappen gezet om slachtoffers beter van dienst te zijn: “In 2017 hebben we een klantportaal gelanceerd, waar slachtoffers hun aanvraag digitaal kunnen indienen. In eerste instantie is dit nog voor slachtoffers die ondersteuning hebben van Slachtofferhulp Nederland. Medio 2018 komt deze mogelijkheid ook beschikbaar voor andere slachtoffers en nabestaanden. Om het aanvraagproces voor slachtoffers zo snel en makkelijk mogelijk te laten verlopen, hebben we ook een start gemaakt met het stroomlijnen van onze werkprocessen . In 2018 gaan we hiermee verder. Een efficiënte werkwijze draagt immers bij aan de erkenning van het slachtoffer.”

Het Schadefonds verkent doorlopend hoe zij méér slachtoffers kan bereiken. In 2017 zijn daarom contacten gelegd met huisartsen en GGZ-instellingen. Voor deze professionals is het werk van het Schadefonds – het bieden van erkenning en een financiële tegemoetkoming – een schakel in hun dienstverleningspakket om slachtoffers weer op weg te helpen.

2018
In 2018 gaat het Schadefonds het aanvraagformulier versimpelen en proberen de doorlooptijden van de beoordeling van aanvragen te verkorten. Verder bereidt de organisatie zich voor op de uitbreiding van de dienstverlening naar slachtoffers op de BES-eilanden.