Menu

Ook voor naasten van slachtoffers
In 2018 werd hard gewerkt aan uitbreiding van de doelgroepen. Met resultaat: vanaf 1 januari 2019 kunnen ook naasten van slachtoffers een aanvraag indienen, als er sprake is van ernstig en blijvend letsel als gevolg van een geweldsmisdrijf. Dit hangt samen met de bredere invoering van vergoeding voor zogeheten affectieschade.

Actief in Caribisch Nederland
Het geografische werkgebied van het Schadefonds breidt zich ook uit: de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen vanaf komend voorjaar gebruik gaan maken van het Schadefonds. Hiervoor zijn in 2018 intensieve voorbereidingen getroffen.

Pilot slachtofferschap mensenhandel
In 2018 werd een pilot uitgevoerd: een speciale commissie bracht na onderzoek van een aanvraag advies uit over het wel of niet aannemelijk achten van slachtofferschap van mensenhandel. Deze pilot was ook bedoeld om te onderzoeken of dit advies toegevoegde waarde heeft voor betrokken partijen zoals IND, opvanginstellingen en slachtoffers. De pilot wordt op dit moment geëvalueerd.

Afronding twee regelingen seksueel misbruik jeugdzorg
In 2018 werden de tijdelijke regeling voor seksueel misbruik jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen afgerond, net als de Statuutregeling, die tot doel had de aansprakelijkheid van de instellingen zelf vast te stellen. In het kader van de tijdelijke regeling zijn 654 aanvragen behandeld (5,5 miljoen euro uitgekeerd aan slachtoffers). Wat betreft statuutzaken zijn 270 aanvragen behandeld (5,7 miljoen euro uitgekeerd door instellingen).

Relatiebeheer
Om de bekendheid van het Schadefonds te vergroten startte in 2018 een programma voor relatiebeheer richting de keten- en netwerkpartners, zoals politie, GGZ en organisaties voor jeugdbescherming en huiselijk geweld. Diverse partners kregen een eigen relatiebeheerder. Extra aandacht was er voor jeugdbescherming. “Per september 2018 zijn twee stagiaires gestart, een bij ons en een bij Jeugdbescherming West”, vertelt directeur Monique de Groot. “Samen werken zij aan verbetering van de onderlinge communicatie. Met succes: er zijn al tientallen aanvragen ingediend waarin we een uitkering konden toekennen.”

Ambities 2019
In 2019 gaan we als Schadefonds verder met verbetering van de doorlooptijden van aanvragen. Bovendien willen we 100% van de aanvragen binnen 26 weken behandeld hebben. Ook richt het zich op verdere verbetering van het digitale portaal en de website. “Wij denken op die manier onze bekendheid te vergroten, zodat we meer slachtoffers erkenning kunnen bieden”, aldus Monique de Groot. “Daarom gaan we ook verder met professioneel en actief relatiebeheer om zo de relatie met onze ketenpartners verder te verstevigen en waar mogelijk uit te bouwen.”