Menu

Missie

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel. Daarmee erkent het Schadefonds namens de samenleving vanuit de overheid het onrecht dat hun is aangedaan. Zo draagt het Schadefonds bij aan herstel van vertrouwen en doet recht aan slachtoffers en hun naasten.

Visie

Slachtoffers van een misdrijf of nabestaanden weten ons te vinden en kunnen op eenvoudige wijze een aanvraag voor een financiële tegemoetkoming indienen.
Wij behandelen aanvragen zorgvuldig, spoedig en onafhankelijk. Wij communiceren duidelijk en op persoonlijke wijze met de aanvrager.
Wij zijn een vangnet voor slachtoffers of nabestaanden wiens schade niet op de dader kan worden verhaald. Waar nodig verwijzen wij hen door.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is onderdeel van de keten van slachtofferorganisaties en het netwerk van partners in de hulpverlening. Wij werken zodanig samen dat het slachtoffer optimaal wordt ondersteund en reageren op ontwikkelingen op het terrein van slachtofferschap.

Doelstellingen

  • Verbeteren van de vindbaarheid van het Schadefonds
  • Effectieve en doelmatige behandeling van de  aanvragen (zorgvuldig, spoedig, onafhankelijk)
  • Verrekening met andere uitkerende instanties (bijvoorbeeld het CJIB) op een wijze die zo min mogelijk belastend is voor het slachtoffer
  • Optimale samenwerking met en doorverwijzing naar andere instanties, keten- of netwerkpartners ten behoeve van de ondersteuning van het slachtoffer
  • Snel en gedegen reageren op ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op de organisatie en de werkwijze en doelen van het Schadefonds