Menu

Beleidsbundel

Om in aanmerking te komen voor een uitkering uit het Schadefonds, moet de aanvraag voldoen aan alle voorwaarden uit de Wet schadefonds geweldsmisdrijven. De wettelijke regels zijn uitgewerkt in onze beleidsbundel. Hier kunt u lezen hoe het Schadefonds een aanvraag beoordeelt. Klik hier voor de beleidsbundel van 1 november 2022.

Hieronder volgt een overzicht van de aanpassingen:

 • Medische informatie
  Voor de beoordeling van het psychisch letsel zijn de verpleegkundig specialisten GGZ toegevoegd als bevoegd en bekwaam hulpverlener.
  Zie paragraaf 1.2.1
 • Misdrijf voor 1 januari 2012
  In de beleidsbundel van augustus 2021 staat genoemd dat nabestaanden ook voor een misdrijf van vóór 2012 een aanvraag kunnen indienen, mits ze hun aanvraag binnen 10 jaar na het overlijden indienen. Sinds 1 januari 2022 is dat niet meer mogelijk, aangezien de termijn van 10 jaar verstreken is. Deze aanvragen kunnen alleen behandeld worden als de overschrijding van de indieningstermijn verschoonbaar is.
  Zie paragraaf 2.3
 • Indieningstermijn
  De indieningstermijn van tien jaar is herschreven. Zodat duidelijk wordt dat er meer redenen voor termijnoverschrijding zijn toegestaan en onder welke voorwaarden. Ook zijn minderjarige nabestaanden en naasten toegevoegd.
  Zie hoofdstuk B
 • Schade op andere wijze vergoed
  De tekst is op een aantal punten herschreven om duidelijker uit te leggen hoe verrekenen werkt. En hoe er wordt omgegaan met crowdfunding en verrekenen.
  Zie hoofdstuk D
 • Recht erfgenamen op uitkering
  Er is toegevoegd dat een erfgenaam bezwaar in kan dienen tegen een beslissing van het Schadefonds. Voor het indienen van bezwaar is een verklaring voor erfrecht in beginsel wel nodig, tenzij via een advocaat wordt geprocedeerd.
  Zie paragraaf E.9

Letsellijst

De letsellijst geeft een indicatie welk letsel als ernstig wordt beschouwd en welke uitkering hierbij past. De ernst van het letsel en de omstandigheden waaronder het geweldsmisdrijf is gepleegd, bepalen de letselcategorie. De letsellijst wordt regelmatig aangepast. Klik hier voor de Letsellijst van 1 november 2022.

Hieronder volgt een overzicht van de aanpassingen:

 • Alle fracturen komen in aanmerking voor een uitkering passend bij letselcategorie 1.
 • Fracturen die geopereerd worden zijn in letselcategorie 2 gecategoriseerd.
 • Vooronderstellen van ernstig psychisch letsel op basis van het geweldsmisdrijf
  • Bij letselcategorie 1 en 2 is de categorie ‘Online zedenmisdrijf’ toegevoegd: Online zedenmisdrijf, waarbij sprake is van uitoefening van grote psychische druk op een minderjarig slachtoffer.
   Zie hoofdstuk 2A
  • Bij letselcategorie 4 is punt 2 duidelijker beschreven, namelijk: naasten van twee of meer slachtoffers met ernstig en blijvend letsel als gevolg van één opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf
   Zie hoofdstuk 2A
 • Beoordeling van psychisch letsel op basis van medische informatie
  Voor de beoordeling van het psychisch letsel zijn de verpleegkundig specialisten GGZ toegevoegd als bevoegd en bekwaam hulpverlener.
  Zie hoofdstuk 2B

Overgangsbeleid

Het beleid dat is neergelegd in de nieuwe beleidsbundel en letsellijst is van toepassing op aanvragen die op of na 1 november 2022 zijn ingediend, ongeacht de misdrijfdatum. Oftewel, de indieningsdatum van de aanvraag is leidend voor welke beleidsbundel en welke letsellijst van toepassing is bij de beoordeling van die aanvraag. Daarbij geldt wel dat wanneer bij aanvragen van voor 1 november 2022 blijkt dat de letsellijst en beleidsbundel van 1 november 2022 gunstiger is voor de aanvrager, deze versie dient te worden toegepast.

Dit geldt niet voor bezwaar. De beleidsbundel en letsellijst die gelden ten tijde van het nemen van de beslissing op bezwaar zijn dan van toepassing, tenzij dit een verslechtering zou betekenen voor de aanvrager ten opzichte van de eerdere beslissing en het op dat moment geldende beleid.