Menu

Beleidsbundel

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming van het Schadefonds, moet de aanvraag voldoen aan alle voorwaarden uit de Wet schadefonds geweldsmisdrijven. De wettelijke regels zijn uitgewerkt in onze beleidsbundel. Hierin leest u hoe het Schadefonds een aanvraag beoordeelt. Klik hier voor de beleidsbundel van 1 juli 2024.

Hieronder volgt een overzicht van de aanpassingen:

 • Wet seksuele misdrijven
  Met de nieuwe Wet seksuele misdrijven kunnen slachtoffers vanaf 1 juli 2024 in meer gevallen aangifte doen bij de politie van aanranding en verkrachting. Door de nieuwe zedenwetgeving kan het Schadefonds ook tegemoetkomingen toekennen aan slachtoffers van schuldverkrachting en/of schuldaanranding als zij hierdoor ernstig letsel hebben opgelopen. Voorwaarde is wel dat dit in Nederland gebeurde op of na 1 juli 2024. Deze nieuwe Wet seksuele misdrijven geldt niet voor het Schadefonds op Caribisch Nederland.
  Zie hoofdstuk 1
 • Vooronderstellen van ernstig letsel
  Bij verschillende misdrijven kan het Schadefonds zonder beoordeling van medische informatie ernstig psychisch letsel vooronderstellen. In de beleidsbundel leggen wij uit bij welke misdrijven wij kunnen vooronderstellen.
  Zie paragraaf 1.2.3
 • Uitkering aan de waarnemer
  Minderjarigen die waarnemer zijn van stelselmatig huiselijk geweld kunnen in aanmerking komen voor een uitkering voor psychisch letsel dat past in letselcategorie 2. Dit was eerst alleen voor kinderen jonger dan 12 jaar.
  Zie E.1
 • Hoogte uitkering derving van levensonderhoud
  Kostwinner is veranderd naar de overledene die in financiële zin het meeste bijdroeg aan het gezinsinkomen.
  Zie E.2
 • Klachten
  Aan de klachtenregeling is toegevoegd dat het Schadefonds klachten die later dan een jaar na de gebeurtenis worden ingediend niet behandelt.
  Zie hoofdstuk J

Letsellijst
In de letsellijst staat welke tegemoetkoming past bij welk letsel. De letsellijst bestaat uit twee delen: fysiek (lichamelijk) letsel en psychisch (geestelijk) letsel. Klik hier voor de Letsellijst van 1 juli 2024.

Hieronder volgt een overzicht van de aanpassingen:

 • Slachtoffers van gewelds- of zedenmisdrijven kunnen nu bij het Schadefonds terecht.
 • Vooronderstellen van ernstig psychisch letsel op basis van het gewelds- of zedenmisdrijf
  • Aan letselcategorie 1 zijn categorieën toegevoegd die eerst in letselcategorie 3 stonden, namelijk: rechtstreekse bedreiging met een mes onder verzwarende omstandigheden, rechtstreekse bedreiging met een vuurwapen onder verzwarende omstandigheden en brandstichting en ontploffing.
   Bij bovengenoemde misdrijven wordt vanaf nu ernstig psychisch letsel voorondersteld bij minderjarigen.
   Zie hoofdstuk 2A
  • In letselcategorie 1 zijn zedenmisdrijf zonder seksueel binnendringen, online zedenmisdrijf en tongzoen verwijderd.
   Zie hoofdstuk 2A
  • Aan letselcategorie 2 is een categorie toegevoegd die eerst in letselcategorie 1 stond, namelijk: zedenmisdrijf zonder seksueel binnendringen meerdere keren gepleegd.
   Zie hoofdstuk 2A
  • De leeftijd voor waarneming van huiselijk geweld door een minderjarige jonger dan 12 jaar is verhoogd naar jonger dan 18 jaar.
   Zie hoofdstuk 2A
  • In letselcategorie 2 zijn rechtstreekse bedreiging met een mes of een vuurwapen verwijderd.
   Zie hoofdstuk 2A
 • Beoordeling van psychisch letsel op basis van medische informatie
  De toelichting bij de uitgangspunten is uitgebreid met ‘afhankelijkheid’, met uitleg over hoe het Schadefonds het verminderde vermogen van een persoon om zelfstandig deel te nemen aan het dagelijks leven beoordeelt.
  Zie hoofdstuk 2B

Overgangsbeleid
Het beleid in de nieuwe beleidsbundel en letsellijst is van toepassing op aanvragen die op of na 1 juli 2024 zijn ingediend, ongeacht de misdrijfdatum. Oftewel, de indieningsdatum van de aanvraag is leidend voor welke beleidsbundel en welke letsellijst van toepassing is bij de beoordeling van die aanvraag. Daarbij geldt wel dat wanneer bij aanvragen van voor 1 juli 2024 blijkt dat de letsellijst en beleidsbundel van 1 november 2022 gunstiger is voor de aanvrager, deze versie dient te worden toegepast.

Dit geldt niet voor de nieuwe Wet seksuele misdrijven. De datum waarop het seksuele misdrijf gebeurde bepaalt volgens welke wet wij de aanvraag beoordelen.

Het overgangsbeleid geldt ook niet voor bezwaar. De beleidsbundel en letsellijst die gelden ten tijde van het nemen van de beslissing op bezwaar zijn dan van toepassing, tenzij dit een verslechtering zou betekenen voor de aanvrager ten opzichte van de eerdere beslissing en het op dat moment geldende beleid.